Thứ hai 17/01/2022 09:13
Giải đáp chính sách

Điều kiện hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 6-11-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
NLĐ nhận hỗ trợ do khó khăn vì dịch bệnh
NLĐ nhận hỗ trợ do khó khăn vì dịch bệnh

Hỏi: Tôi được biết, Chính phủ vừa có quyết định mới trong đó nêu rõ về điều kiện hỗ trợ đối với NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xin quý báo cho biết chi tiết về quyết định mới này.

(Phạm Hải Bách, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời:

Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau: Ngày 6-11-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nêu:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Điều kiện hỗ trợ

1. Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1-2021. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2021 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

2. Số lao động tham gia BHXH tính giảm tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động (NLĐ) nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-2-2021”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Xác nhận của cơ quan BHXH về việc người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp (HĐTN) cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia HĐTN từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ và đóng đủ HĐTN đối với NLĐ tham gia đào tạo theo Mẫu số 02a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

“2. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Quyết định này gửi Sở LĐTB&XH nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH cho NLĐ.

Người sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thành các đợt khác nhau để phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và việc sử dụng lao động. NLĐ chỉ được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 01 lần theo chính sách này.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

“NLĐ làm việc theo HĐLĐ phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị COVID-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 16/CT-TTg) hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 128/NQ-CP) hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021.

2. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương”...

Bảo An

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động