Thứ tư 01/02/2023 17:09

Sự cần thiết phải xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do tính đặc thù nên CNQP phải được xây dựng thành luật riêng, độc lập...
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về triển khai xây dựng Luật CNQP, An ninh và động viên công nghiệp.
Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp về triển khai xây dựng Luật CNQP, An ninh và động viên công nghiệp.

Bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp

Bộ Quốc phòng cho biết, Pháp lệnh Động viên công nghiệp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 25/2/2003 và Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 26/1/2008, được sửa đổi, bổ sung ngày 22/12/2018. Các Pháp lệnh được ban hành là cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương, đơn vị Quân đội quán triệt, tổ chức thực hiện động viên công nghiệp và xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý ngành đối với các hoạt động công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.

Tuy nhiên, sau gần 20 năm triển khai Pháp lệnh Động viên công nghiệp và hơn 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, trước yêu cầu của thực tiễn, cần xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập xuất hiện trong quá trình thực thi 2 Pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp trong tình hình hiện nay.

Theo Bộ Quốc phòng, Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp được xây dựng với mục đích phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp trong trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu hệ thống cơ sở phù hợp đặc thù công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, đảm bảo thích ứng với nền kinh tế thị trường, hội nhập xu hướng toàn cầu hóa; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp.

Đồng thời, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp trước mắt và lâu dài, trong đó, tập trung vào các nội dung: Nguồn vốn cho đầu tư; nghiên cứu phát triển trang bị kỹ thuật công nghệ cao; thu hút, gìn giữ nguồn nhân lực có chất lượng, khuyến khích nhân tài phục vụ cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; huy động các thành phần kinh tế, doanh nghiệp ngoài lực lượng vũ trang có tiềm lực về tài chính và khoa học công nghệ tham gia đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; sản xuất, sửa chữa trang bị kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang; triển khai các dự án đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mũi nhọn; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở động viên công nghiệp.

Để đạt mục đích trên, dự thảo Luật đã đưa ra các chính sách: 1- Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động công nghiệp quốc phòng; 2- Quy hoạch hệ thống tổ chức Công nghiệp quốc phòng; 3- Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển Công nghiệp quốc phòng; 4- Huy động nguồn lực cho phát triển Công nghiệp quốc phòng; 5- Bảo đảm hiệu quả hoạt động động viên công nghiệp.

Tạo cơ sở pháp lý phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, vấn đề này xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Qua tổng kết việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ĐVCN năm 2003, Pháp lệnh CNQP năm 2008 và kết quả xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh (CNAN) từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CNQP, AN và ĐVCN đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng liên quan đến CNQP, AN và ĐVCN chưa được thể chế hóa; một số nội dung của các pháp lệnh chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan về quốc phòng, an ninh (QP, AN); nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý chưa cao; quá trình thực hiện đã bộc lộ những bất cập, vướng mắc.

Vì vậy, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về CNQP, AN và ĐVCN nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng về xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập; đáp ứng yêu cầu phát triển CNQP, AN và ĐVCN để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ QP, AN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong quá trình xây dựng dự án luật, Tổng cục CNQP luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng như của các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Tuy vậy, còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng nội dung.

Hồ sơ được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 3 hồ sơ luật chuyên ngành: CNQP, CNAN và ĐVCN. Do CNQP, CNAN mang nhiều điểm khác biệt về quy mô ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, năng lực công nghệ, sản phẩm mục tiêu... Vì vậy, đặt ra yêu cầu rất cao trong xây dựng cơ chế, chính sách và kỹ thuật lập pháp, vừa phải bảo đảm sự hòa quyện, vừa phải bảo đảm tính riêng biệt đặc thù của mỗi ngành.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng nghiên cứu những vấn đề chung và vấn đề riêng của từng ngành để đưa vào dự thảo luật. Đến nay, những khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Hiện tại, đã thống nhất được các nội dung của dự án luật, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật và gửi xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Tổng cục CNQP đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp theo quy định.

Mục đích xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm tăng cường gắn kết và phát huy vai trò chức năng, nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp trong đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng vũ trang Nhân dân;

Tổ chức đổi mới, sắp xếp hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh phù hợp đặc thù công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp và gắn với phương thức tác chiến của quân đội, nhiệm vụ của công an, thích ứng với kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu; bảo đảm tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh và động viên công nghiệp.

Chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
Đề xuất công nhận liệt sĩ, thương binh cho người lao động tham gia động viên công nghiệp
"Lưỡng dụng hóa” trong ngành Công nghiệp quốc phòng
Quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
93 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!

93 năm Ngày thành lập Đảng: Đảng ta đó - hân hoan một niềm tin!

Trong không khí hân hoan phấn khởi của xuân Quý Mão 2023, dân tộc Việt Nam lại có thêm một niềm vui nữa là mừng Đảng ta thêm tuổi mới.
Xuân quê hương tại Bangladesh

Xuân quê hương tại Bangladesh

Hòa cùng không khí cả Đất nước rộn ràng vào xuân, chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, tối ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Đại sứ quán tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” - Tết Cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh.
Tổng Bí thư: Không để xảy ra tình trạng Tết kéo dài, lơ là công việc

Tổng Bí thư: Không để xảy ra tình trạng Tết kéo dài, lơ là công việc

Ngày 31/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Hà Nội ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính cho UBND cấp huyện

Hà Nội ủy quyền giải quyết một số thủ tục hành chính cho UBND cấp huyện

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 31/1/2023 về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố.
Truy thăng quân hàm cho phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Truy thăng quân hàm cho phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sỹ quan trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy, thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn động viên sản xuất đầu Xuân tại Thường Tín

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn động viên sản xuất đầu Xuân tại Thường Tín

Sáng 31/1, Phó Bí thư Thành ủy , Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi thăm, động viên sản xuất đầu Xuân tại một số doanh nghiệp, cơ sở làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín.
Hà Nội ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Hà Nội ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 613/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của TP Hà Nội.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2023

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tháng 1/2023

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023;...
Quốc hội và câu chuyện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc hội và câu chuyện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tiết kiệm, chống lãng phí

Đi đôi với công tác tuyên truyền thì việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương cũng là nhiệm vụ chính được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Phiên bản di động