Chủ nhật 26/03/2023 07:13
Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Cần tổ chức quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh

Công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN) đã có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp (ĐVCN) sẽ hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển CNQP, AN trước mắt và lâu dài.
Cần tổ chức quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh
Hoàn thiện sản phẩm quốc phòng tại Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Tạo cơ sở pháp lý phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Chia sẻ về việc cấp thiết tạo cơ sở pháp lý phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu xây dựng Luật CNQP, AN và ĐVCN cho biết, việc xây dựng Luật CNQP, AN và ĐVCN xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Qua tổng kết việc triển khai thực hiện Pháp lệnh ĐVCN năm 2003, Pháp lệnh CNQP năm 2008 và kết quả xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh (CNAN) từ Đại hội Đảng lần thứ XI đến nay cho thấy, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đóng vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về CNQP, AN và ĐVCN đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng liên quan đến CNQP, AN và ĐVCN chưa được thể chế hóa; một số nội dung của các pháp lệnh chưa đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật liên quan về quốc phòng, an ninh (QP, AN); nhiều nội dung đang được điều chỉnh ở văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý chưa cao; quá trình thực hiện đã bộc lộ những bất cập, vướng mắc.

Vì vậy, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về CNQP, AN và ĐVCN nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng về xây dựng và phát triển CNQP, AN và ĐVCN; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập; đáp ứng yêu cầu phát triển CNQP, AN và ĐVCN để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ QP, AN, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lương Thanh Chương cho biết thêm, trong quá trình xây dựng dự án luật, Tổng cục CNQP luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng như của các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Tuy vậy, còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng nội dung. Hồ sơ được xây dựng trên cơ sở hợp nhất 3 hồ sơ luật chuyên ngành: CNQP, CNAN và ĐVCN. Do CNQP, CNAN mang nhiều điểm khác biệt về quy mô ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, năng lực công nghệ, sản phẩm mục tiêu... Vì vậy, đặt ra yêu cầu rất cao trong xây dựng cơ chế, chính sách và kỹ thuật lập pháp, vừa phải bảo đảm sự hòa quyện, vừa phải bảo đảm tính riêng biệt đặc thù của mỗi ngành.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, cùng nghiên cứu những vấn đề chung và vấn đề riêng của từng ngành để đưa vào dự thảo luật. Đến nay, những khó khăn, vướng mắc cơ bản đã được giải quyết. Hiện tại, đã thống nhất được các nội dung của dự án luật, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật và gửi xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương có liên quan. Tổng cục CNQP đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến; tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp theo quy định.

Theo Thiếu tướng Lương Thanh Chương, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo luật là tiếp tục kế thừa, phát triển những vấn đề hợp lý của Pháp lệnh ĐVCN năm 2003, Pháp lệnh CNQP năm 2008, Nghị định số 63/2020/NĐ-CP về CNAN, đồng thời bổ sung các quy định phù hợp được minh chứng bằng lý luận và thực tiễn. Trong số các chính sách được đề cập tại dự án luật, có 5 chính sách nổi bật: Một là, phát triển CNQP, AN theo hướng lưỡng dụng, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động CNQP, AN. Hai là, hoàn thiện, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức CNQP, CNAN. Ba là, thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển CNQP, AN. Bốn là, huy động nguồn lực cho CNQP, AN và ĐVCN. Năm là, mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện ĐVCN.

Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định

Trong chương II, Công nghiệp Quốc phòng, an ninh của dự thảo Luật CNQP, AN và ĐVCN có dành riêng mục II quy định về Tổ chức quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh. Trong đó, đưa ra các yêu cầu về tổ chức, quản lý sản xuất quốc phòng an ninh như: Hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý tập trung, thống nhất và có phân cấp cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động sản xuất quốc phòng, an ninh phải thực hiện đúng quy định của pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa và khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Sản xuất quốc phòng, an ninh phải bảo toàn và phát triển năng lực sản xuất quốc phòng, an ninh; bảo đảm về chất lượng sản phẩm, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh được thực hiện sản xuất quốc phòng, an ninh cho cơ quan, đơn vị ngoài Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phép trang bị, quản lý, sử dụng sản phẩm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật. Khuyến khích mức độ cạnh tranh trong phạm vi sản xuất quốc phòng, an ninh; bảo đảm sự liên thông trong kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm quốc phòng, an ninh. Các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh được chủ động chào hàng để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan, đơn vị lựa chọn đối tượng có hiệu quả cao nhất.

Muốn làm được điều đó, mỗi đơn vị phải có nội dung tổ chức, quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh như xây dựng kế hoạch sản xuất, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu. Các công việc bảo đảm cho sản xuất, tổ chức sản xuất, nghiệm thu, bàn giao, quản lý sản phẩm sau nghiệm thu,...

Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị đặt hàng, cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh tham gia sản xuất quốc phòng, an ninh phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cần đánh giá kỹ các tác động của chính sách xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng Cần đánh giá kỹ các tác động của chính sách xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng

Một trong những chính sách trong dự thảo Luật Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), an ninh và động viên quốc phòng đó là xây dựng ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động