Thứ sáu 29/09/2023 00:48
Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Cần giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu với cơ sở quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp chi tiết về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở công nghiệp động viên, cơ sở được huy động.
Cần giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu với cơ sở quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp
Sản phẩm bu lông do Nhà máy Z111 sản xuất

Trong chương II của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng (CNQP), An ninh (AN) và động viên công nghiệp (ĐVCN) có dành riêng mục II quy định về tổ chức quản lý sản xuất quốc phòng, an ninh. Trong đó, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh, cơ sở công nghiệp động viên, cơ sở được huy động.

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu với cơ sở quốc phòng

Trong đó, triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng phải áp dụng khi Bộ Quốc phòng có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng; lực lượng vũ trang nhân dân và lực lượng thực thi pháp luật khác có nhu cầu về vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng do cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt có đủ năng lực cung cấp;

Việc giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng chỉ thực hiện đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt trực thuộc cấp trên được giao nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp có thẩm quyền chỉ giao nhiệm vụ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt có chức năng nhiệm vụ sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng phù hợp với nhiệm vụ được giao;

Dự thảo cũng nêu, cần ưu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng do công nghiệp quốc phòng sản xuất; Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc các khối đặt hàng - sản xuất, sửa chữa - khai thác sử dụng và Cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp; Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng được giao nhiệm vụ, đặt hàng phải có giá tiêu thụ, giá dịch vụ, mức trợ giá được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá.

Với trường hợp giao nhiệm vụ, khi sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá thì thực hiện theo số lượng, khối lượng, chi phí hợp lý theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sản phẩm, dịch vụ phục vụ công nghiệp quốc phòng thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, gồm: Sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật; trang thiết bị, tài liệu mật mã cho quốc phòng; Sản xuất thuốc nổ, hóa chất phục vụ quốc phòng; chất phóng xạ; Sản xuất vật tư kỹ thuật, bán thành phẩm phục vụ sản xuất quốc phòng; Các dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, thương mại về công nghệ phục vụ quốc phòng; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng được bố trí từ kế hoạch mua sắm do Bộ Quốc phòng quản lý; cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ quân dụng theo đặt hàng của các đối tượng ngoài phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đối với sản phẩm quốc phòng phải thực hiện thủ tục đầu tư, việc lựa chọn cơ sở công nghiệp quốc phòng sản xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu.

Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu với cơ sở an ninh, động viên công nghiệp

Khi Bộ Công an có nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh và lực lượng thực thi pháp luật khác có nhu cầu về phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ do cơ sở công nghiệp an ninh đủ năng lực cung cấp. Việc giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh chỉ thực hiện đối với cơ sở công nghiệp an ninh trực thuộc cấp trên được giao nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Cấp có thẩm quyền chỉ giao nhiệm vụ cho cơ sở công nghiệp an ninh có chức năng nhiệm vụ sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh phù hợp với nhiệm vụ được giao. Ưu tiên đặt hàng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, đặc biệt là phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng do các cơ sở công nghiệp an ninh sản xuất, cung ứng;

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan, đơn vị nghiên cứu sản xuất - đặt hàng sản xuất - tổ chức sản xuất - trang bị sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp an ninh. Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh được giao nhiệm vụ, đặt hàng phải có giá tiêu thụ, giá dịch vụ, mức trợ giá được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá.

Đối với trường hợp giao nhiệm vụ, khi sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh chưa xây dựng được định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá thì thực hiện theo số lượng, khối lượng, chi phí hợp lý theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, gồm: Sản phẩm công nghiệp an ninh: công cụ hỗ trợ đặc biệt; vũ khí, khí tài, vật liệu nổ; phương tiện cơ động, đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; thiết bị, sản phẩm hóa học, sinh học, giám định tài liệu; thiết bị điện tử, vi điện tử và quang điện tử; sản phẩm an ninh mạng; thiết bị quang học, lazer; thiết bị viễn thông, cơ yếu, tin học, nghiệp vụ; quân trang; các công trình đặc thù ngành Công an; thiết bị, vật tư chuyên dụng khác phục vụ an ninh. Các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ phục vụ an ninh; Các dịch vụ an ninh mạng; Thực hiện nhiệm vụ an ninh đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh được bố trí từ kế hoạch mua sắm do Bộ Công an quản lý; cơ sở công nghiệp an ninh cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh, theo đặt hàng của các đối tượng ngoài phạm vi quản lý của Bộ Công an được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. Đối với sản phẩm an ninh phải thực hiện thủ tục đầu tư, việc lựa chọn cơ sở công nghiệp an ninh sản xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và đấu thầu.

Đối với cơ sở công nghiệp động viên, phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu trong chuẩn bị động viên công nghiệp: Hoàn chỉnh dây chuyền động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ; Sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật để duy trì năng lực dây chuyền động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng quy định tại điểm a, điểm c khoản 3 Điều 16 Luật này;

Sản xuất, cung cấp các sản phẩm động viên công nghiệp khác thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật này; Xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình của dây chuyền động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức đấu thấu.

Thực hành động viên công nghiệp thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan trực thuộc được ủy quyền lựa chọn phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu quy định tại khoản 1, 2 Điều này và tổ chức thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cần thiết có quy hoạch, kế hoạch xây dựng cụ thể để CNQP trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia Cần thiết có quy hoạch, kế hoạch xây dựng cụ thể để CNQP trở thành mũi nhọn công nghiệp quốc gia

Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được hiểu với các ý nghĩa trong cả hai khía cạnh, vừa là bộ phận của kinh tế quân sự ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động