Thứ năm 09/02/2023 00:06

Quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng

Trên cơ sở tổng kết hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 26/1/2022, Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về Đẩy mạnh phát triển Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đây là những định hướng quan trọng, cần được quán triệt, thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng

Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Viettel tại Hội chợ trên không gian mạng "Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên số" (năm 2021)

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ngành CNQP có bước phát triển vượt bậc. Nổi bật là, tổ chức lực lượng CNQP được củng cố, kiện toàn, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội, ngày càng gắn kết, hòa nhập với công nghiệp quốc gia. Cơ chế quản lý, hệ thống tổ chức ngày càng hoàn thiện, tinh, gọn, hiệu quả. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao được coi trọng, thu hút, bổ sung ngày càng nhiều.

Đến nay, ngành đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu, sản xuất trang bị kỹ thuật cho lực lượng lục quân và góp phần quan trọng hiện đại hoá các lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật, Tình báo, Tác chiến không gian mạng,... giảm nhập khẩu, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Đồng thời làm chủ được công nghệ lõi, nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất được nhiều chủng loại vũ khí công nghệ cao, vũ khí chiến lược, tạo bước tiến vượt bậc về năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất. Cùng với phát triển theo chiều sâu, nghiên cứu phát triển các loại vũ khí hiện đại, thông minh, sản phẩm CNQP ngày càng đa dạng, lưỡng dụng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng, phát triển CNQP còn những hạn chế, bất cập. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng, phát triển CNQP chưa chặt chẽ, hiệu quả. Nguồn lực đầu tư cho phát triển CNQP chưa tương xứng. Các sản phẩm lưỡng dụng phục vụ dân sinh, xuất khẩu chưa nhiều. Việc làm chủ được công nghệ nền, vật liệu đặc chủng và một số lĩnh vực mũi nhọn, như: cơ khí chế tạo, luyện kim hợp kim đặc biệt, điện tử, vật liệu mới còn hạn chế.

Quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng
Tàu SLAN 5912 do Tổng công ty Sông Thu đóng mới

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh quyết liệt. Xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, tấn công mạng diễn ra gay gắt. Sự phát triển mạnh mẽ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tác động sâu sắc đến khoa học - công nghệ quân sự; nhiều loại vũ khí mới ra đời, xu hướng chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, chiến tranh từ xa là phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới, cấp thiết về quốc phòng và CNQP của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước bối cảnh đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta chủ trương xây dựng, phát triển nền CNQP theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật có tính năng kỹ, chiến thuật cao theo yêu cầu trang bị cho lực lượng vũ trang, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội hiện đại. Thực hiện mục tiêu xác định, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện hệ thống pháp luật về CNQP, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho ngành phát triển. Quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển CNQP, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Tổng cục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trình Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành và quyết liệt tổ chức thực hiện.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, đề xuất luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, như: nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai các dự án đầu tư tiềm lực, phát triển sản phẩm trọng điểm; huy động nguồn lực tài chính Nhà nước và các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển CNQP; thu hút, đào tạo, giữ gìn, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao; khuyến khích, phát huy, trọng dụng nhân tài,...

Cùng với đó, Tổng cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý nhà nước về CNQP hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất nước. Tổ chức lại các cơ sở CNQP nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại, vừa sản xuất, vừa sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chuyên ngành sản phẩm, phù hợp thế bố trí chiến lược 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Tiếp tục chuyển một số viện nghiên cứu sang mô hình doanh nghiệp khoa học công nghệ và nghiên cứu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo CNQP.

Quan điểm của Đảng về công nghiệp quốc phòng
Nhà máy Z117 đầu tư robot phục vụ sản xuất

Hai là, đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nghiên cứu phát triển, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội. Để chủ động hơn nữa trong điều kiện toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng cục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ quân sự, làm chủ công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí chiến lược, vũ khí lục quân thế hệ mới, bảo đảm khả năng cơ động và tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Tập trung các nguồn lực nghiên cứu, chuyển giao, làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm, góp phần hiện đại hoá Quân đội.

Trước mắt, Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030; nghiên cứu, chế tạo các loại xe quân sự, sản phẩm quốc gia về vũ khí công nghệ cao. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài; đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cấp các dây chuyền sản xuất. Đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; siết chặt kỷ luật, hạn chế tình trạng chậm tiến độ đề tài,... nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí mới vào sản xuất, trang bị cho Quân đội.

Ba là, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư phát triển tiềm lực CNQP; mở rộng liên kết CNQP với công nghiệp quốc gia. Xây dựng, phát triển CNQP là vấn đề lớn, bao hàm nhiều nội dung, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nên đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về nguồn nhân lực, tài chính, khoa học công nghệ,... Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Tổng cục tiếp tục tham mưu giúp Bộ Quốc phòng đề xuất Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý cho các ngành, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CNQP; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP trong chiến lược xây dựng, phát triển của các bộ, ngành, địa phương, nhất là đối với các dự án trọng điểm, sản phẩm mũi nhọn.

Trước mắt, Tổng cục tập trung tham mưu giúp Bộ Quốc phòng đổi mới huy động vốn và chỉ đạo, điều hành triển khai các dự án đầu tư chương trình CNQP; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tập trung nghiên cứu xây dựng đề án, kế hoạch đầu tư tiềm lực CNQP trung hạn và dài hạn; tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, phát triển tổ hợp CNQP.

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật; chú trọng hợp tác cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của CNQP với các đối tác trong và ngoài nước. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong phát triển CNQP; ưu tiên phát triển các lĩnh vực CNQP có thế mạnh phục vụ nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, có chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp then chốt quốc gia, như: hóa chất, luyện kim, cơ khí chế tạo máy, điện tử, tin học, viễn thông,... tham gia vào chuỗi sản xuất của CNQP, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển CNQP.

Bốn là, chú trọng thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho CNQP. Đây là giải pháp cơ bản, then chốt, quyết định sự phát triển của ngành cả trước mắt và lâu dài. Theo đó, cùng với xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, phù hợp với mục tiêu, lộ trình xây dựng, phát triển CNQP, Tổng cục tiếp tục đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm thu hút nhân tài, tiềm năng chất xám từ các tổ chức kinh tế - xã hội, cơ sở nghiên cứu, viện thiết kế trong và ngoài nước tham gia các chương trình, dự án công nghệ cao của CNQP. Ưu tiên thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, cán bộ kỹ thuật những ngành đặc thù quốc phòng, nhất là các chuyên gia đầu ngành, kỹ sư trưởng và tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Cùng với đó, Tổng cục chú trọng chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị và công tác thị trường của doanh nghiệp CNQP; tích cực áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý, điều hành doanh nghiệp cũng như trong quản lý chất lượng sản phẩm; tăng cường chuyển đổi số doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về CNQP. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, trước mắt là làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức triển lãm quốc phòng tại Việt Nam trong năm 2022.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, thời gian tới, Tổng cục tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, thất thoát, lãng phí khi thực hiện các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu về CNQP.

Có chính sách thỏa đáng, phù hợp đối với lực lượng làm công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ lõi, đặc thù quân sự, tạo nên thế và lực mới để CNQP có bước phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước đối với công tác động viên quốc phòng
Động viên công nghiệp cần tương xứng với sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà
Mở rộng đối tượng, hoàn thiện phương thức thực hiện Động viên công nghiệp
Đẩy mạnh xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng
Chế độ, chính sách trong công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
Xuân Thanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: Nâng tầm các công viên trên địa bàn thành phố

Hà Nội: Nâng tầm các công viên trên địa bàn thành phố

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn tại buổi làm việc, kiểm tra tiến độ một số dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công viên trên địa bàn TP, vào ngày 7/2.
Các nước nhất trí ASEAN phát huy vai trò trung gian tin cậy

Các nước nhất trí ASEAN phát huy vai trò trung gian tin cậy

Vừa qua, tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.
“Củng cố Cộng đồng, vượt qua khó khăn, phát huy vị thế”

“Củng cố Cộng đồng, vượt qua khó khăn, phát huy vị thế”

Về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN có cuộc trả lời các cơ quan báo chí...
Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) TP Hà Nội.
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 7/2/2023 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bổ sung quy định về quỹ đất sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Bổ sung quy định về quỹ đất sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất

Nhận thức được tầm quan trọng của Luật Đất đai, là Luật lớn tác động ngay và trực tiếp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong thời gian qua, chúng ta đã vài lần sửa đổi nhưng Luật Đất đai vẫn chưa theo kịp được sự phát triển và cuộc sống con người, từ đây xảy ra không biết bao nhiêu vướng mắc, khiếu kiện của người dân và các chủ thể khác trong xã hội. Theo thống kê, có tới gần 80% các vụ khiếu kiện hàng năm liên quan đến đất đai.
Vai trò quan trọng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong công tác quản lý đất đai

Vai trò quan trọng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong công tác quản lý đất đai

Các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong nhưng nội dung quan trọng của Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Nếu được góp ý, sửa đổi hoàn chỉnh và được ban hành thì đây sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng đất có hi
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đưa cáp quang, điện đến 266 thôn, bản;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 30/1-3/2/2023.
Phiên bản di động