Thứ sáu 22/09/2023 05:06
Hà Nội hoàn thiện hệ thống Văn phòng Thừa phát lại theo đúng Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ:

Sự chênh lệch không tác động đến số lượng Văn phòng TPL dự kiến thành lập

Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng, sự chênh lệch về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND của địa bàn quận/huyện có sự chênh lệch lớn nhưng số lượng Văn phòng TPL lại được thành lập phải tuân thủ số lượng đã được quy định trong Nghị định, nên sự chênh lệch nêu trên không tác động đến số lượng văn phòng dự kiến thành lập.
Hoạt động của các Văn phòng TPL đã có những tác động nhất định đối với các hoạt động kinh tế, tư pháp và người dân Thủ đô
Hoạt động của các Văn phòng TPL đã có những tác động nhất định đối với các hoạt động kinh tế, tư pháp và người dân Thủ đô

Đã xin ý kiến của Bộ Tư pháp

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND TP về việc xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại (TPL), Sở Tư pháp TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản trao đổi nghiệp vụ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Tư pháp và Cục Bổ trợ tư pháp. Ngày 11/5/2021, Sở Tư pháp Hà Nội đã có văn bản số 1185/STP-BTTP gửi Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến đối với nội dung xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL.

Theo đó, thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của TPL; Quyết định số 490/QĐ-BTT ngày 3/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, với trách nhiệm tham mưu, giúp UBND TP Hà Nội thực hiện quản lý Nhà nước về TPL trên địa bàn TP, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã ban hành công văn số 1151/STP-BTTP ngày 8/5/2020 gửi TAND, Cục THADS TP Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc thành lập Văn phòng TPL theo quy định tại khoản 1 Điều 21, Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở văn bản cung cấp thông tin của các đơn vị trên, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng dự thảo Đề án phát triển Văn phòng TPL trên địa bàn TP. Đề án Phát triển Văn phòng TPL được xây dựng trên các tiêu chí: Điều kiện về kinh tế - xã hội của địa bàn cấp huyện; số lượng vụ việc thụ lý của toà án, cơ quan THADS cấp huyện; mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng TPL theo quy định tại khoản 1 Điều 21, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, trên địa bàn TP Hà Nội, tại các quận nội thành và thị xã Sơn Tây được thành lập không quá 2 Văn phòng TPL, các huyện được thành lập 1 Văn phòng TPL. Tuy nhiên, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP không quy định các tiêu chí cụ thể làm cơ sở cho việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL. Như vậy, trên thực tế sẽ phát sinh trường hợp trong cùng một thời điểm, Sở Tư pháp nhận được số hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL nhiều hơn số lượng Văn phòng TPL được phép thành lập trên một đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Nghị định này quy định về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL (được cụ thể hóa tại điểm 5 Mục B phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) cũng không quy định về nội dung, phương pháp xét chọn hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL.

Để hoàn thiện Đề án phát triển Văn phòng TPL trên địa bàn TP Hà Nội và việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL bảo đảm đúng quy định của pháp luật công khai, minh bạch, Sở Tư pháp TP Hà Nội báo cáo và đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến hướng dẫn đối với việc xem xét, duyệt hồ sơ để trình UBND TP Hà Nội quyết định cho phép thành lập Văn phòng TPL trong trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập nhiều hơn số lượng Văn phòng TPL được phép thành lập trên một địa bàn cấp huyện.

Ngày 3/6/2021, Bộ Tư pháp đã có văn bản phúc đáp gửi Sở Tư pháp TP Hà Nội. Bộ Tư pháp cho rằng, theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 21, điểm b khoản 1 Điều 68 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng TPL tại địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Như vậy, khi xây dựng, phê duyệt Đề án cho phép thành lập Văn phòng TPL tại địa phương, UBND cấp tỉnh căn cứ vào tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định để xem xét, quyết định về nội dung, phương pháp xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL (trong trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL trên một địa bàn cáp huyện hơn so với số Văn phòng TPL được phép thành lập) bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đề án nhận được sự đồng tình của nhiều cơ quan

Trong quá trình xây dựng Đề án phát triển Văn phòng TPL, Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Tư pháp. Bên cạnh sự phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn nêu trên, việc quy định số lượng thành lập Văn phòng TPL nêu trong Đề án cũng nhận được sự đồng tình, nhất trí của hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc TP.

Trên cơ sở đó, đề xuất quy định thành lập 2 Văn phòng TPL tại địa bàn mỗi quận, thị xã và 1 Văn phòng TPL tại địa bàn mỗi huyện là hoàn toàn phù hợp và đúng với Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính công bằng, đồng đều, không giới hạn số lượng, tạo thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có nguyện vọng được có cơ hội lựa chọn, đăng ký thành lập Văn phòng TPL, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ pháp lý do TPL cung cấp đối với người dân ở các địa bàn.

Tuy nhiên, Kết luận kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về TPL số 307/KLKT-BTTP ngày 8/4/2022 và Quyết định giải quyết khiếu nại của Sở Tư pháp Hà Nội số 90/QĐ-BTTP ngày 7/9/2022 của Cục Bổ trợ Tư pháp đều cho rằng, Đề án phát triển Văn phòng TPL của UBND TP Hà Nội cho phép các địa bàn quận hoặc huyện thành lập tối đa với số lượng các Văn phòng TPL (2 Văn phòng/địa bàn quận; 1 Văn phòng/địa bàn huyện) là chưa thực sự đầy đủ cơ sở.

Căn cứ Cục Bổ trợ Tư pháp đưa ra là, Đề án có nội dung tổng hợp về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND cấp huyện trong 3 năm (2028, 2019 và 2020). Tuy nhiên, đối với trường hợp số liệu về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND của quận/huyện có sự chênh lệch lớn nhưng số lượng Văn phòng TPL được thành lập là như nhau. Cục Bổ trợ Tư pháp cũng đưa ra ví dụ: Giữa quận Đống Đa và thị xã Sơn Tây có sự chênh lệch lớn ở tiêu chí này nhưng đều phát triển 2 Văn phòng, tương tự giữa huyện Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức có sự chênh lệch ở tiêu chí này nhưng đều phát triển 1 Văn phòng.

Song, Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng, do Nghị định số 08/2020/NĐ-CP chỉ quy định không quá 2 Văn phòng TPL tại 1 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, TP trực thuộc tỉnh, thị xã; không quá 1 Văn phòng TPL tại một đơn vị hành chính huyện. Do đó, sự chênh lệch về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND của địa bàn quận/huyện có sự chênh lệch lớn nhưng số lượng Văn phòng TPL lại được thành lập phải tuân thủ số lượng đã được quy định trong Nghị định, nên sự chênh lệch nêu trên không tác động đến số lượng văn phòng dự kiến thành lập.

Trong Văn bản kiến nghị xem xét lại Kết luận số 307/KLKT-BTTP của Cục Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng, nội dung kết luận tại điểm 2.1 mục 2 phần II, Kết luận số 307/KLKT-BTTP của Cục Bổ trợ Tư pháp có nêu: “Việc tham mưu về nội dung của Đề án phát triển Văn phòng TPL chưa căn cứ đầy đủ vào các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và tình hình thực tiễn của TP; nội dung quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng trên cùng một địa bàn cấp huyện nhiều hơn số lượng Văn phòng TPL được phép thành lập chưa phù hợp; quy định điều kiện của Văn phòng TPL còn chung chung; không có nội dung quy định lộ trình, thời gian tổ chức thực hiện đề án”, là không khách quan, không chính xác, không đúng căn cứ pháp lý và mang nặng tính quy chụp, áp đặt. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết các căn cứ mà Sở Tư pháp Hà Nội đưa ra trong các bài báo sau.
Thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng Thừa phát lại
Hoạt động tống đạt của văn phòng hiệu quả
Tiên phong trong việc tổ chức và hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Vĩnh Phúc: Làng văn hóa kiểu mẫu đã khơi dậy thế trận lòng dân xây dựng quê hương giàu đẹp

Vĩnh Phúc: Làng văn hóa kiểu mẫu đã khơi dậy thế trận lòng dân xây dựng quê hương giàu đẹp

Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu tại Vĩnh Phúc đã khơi dậy thế trận lòng dân, đoàn kết đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp qua việc thực hiện chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.
Xe ô tô khách gặp tai nạn trên đường tránh TP Vinh

Xe ô tô khách gặp tai nạn trên đường tránh TP Vinh

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc khoảng 9h sáng 21/9 trên đường tránh TP Vinh (Nghệ An) đoạn gần cầu Bến Thủy 2 nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chiếc xe khách chở hơn 20 hành khách xảy ra tai nạn với chiếc xe container chạy cùng chiều.
Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với số điểm 97

Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với số điểm 97

Hàng năm, thực hiện Kế hoạch của UBND quận Cầu Giấy về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận, UBND phường Trung Hòa luôn chủ động xây dựng Kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn phường và đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022, phường Trung Hòa được công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với 97 điểm.
Hà Nội phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Đông Anh

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4531/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Đông Anh tại khu đất thuộc địa giới hành chính thị trấn Đông Anh và xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.
Hà Nội kiểm tra hoạt động của xe U-oát chở khách du lịch trong phố cổ

Hà Nội kiểm tra hoạt động của xe U-oát chở khách du lịch trong phố cổ

Tổ liên ngành gồm: lượng CSGT, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Thanh tra Sở Du lịch sẽ phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm đối với ô tô U-oát chở khách du lịch trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dự kiến đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.400 tỷ đồng

Dự kiến đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Hòa Lạc hơn 65.400 tỷ đồng

Hội đồng thẩm định Nhà nước vừa phê duyệt Kế hoạch thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội, Tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc.
Dự báo thời tiết ngày 22/9/2023: Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Hà Nội

Dự báo thời tiết ngày 22/9/2023: Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo tiết đêm 21/9 và ngày 22/9/2023. Cập nhật tin tức thời tiết đêm nay 22/9 và ngày mai 22/9 tại Hà Nội và trên địa bàn cả nước...
Dự báo thời tiết ngày 21/9/2023: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

Dự báo thời tiết ngày 21/9/2023: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo tiết đêm 20/9 và ngày 21/9/2023. Cập nhật tin tức thời tiết đêm nay 20/9 và ngày mai 21/9 tại Hà Nội và trên địa bàn cả nước...
Dự báo thời tiết ngày 20/9/2023: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 20/9/2023: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo tiết đêm 19/9 và ngày 20/9/2023 .Cập nhật tin tức thời tiết đêm nay 19/9 và ngày mai 20/9 tại Hà Nội và trên địa bàn cả nước...
Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2024, 2025 sẽ thế nào?

Phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2024, 2025 sẽ thế nào?

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cho biết, phương án thi tốt nghiệp năm 2024 được giữ ổn định và tạo thuận lợi nhiều hơn cho thí sinh. Giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.
Nam sinh Hà Nội tỏa sáng tại Vietnam Idol

Nam sinh Hà Nội tỏa sáng tại Vietnam Idol

“Nam thần” của Vietnam Idol 2023 chính là Hà An Huy, SN 2002, sinh viên khoa Âm nhạc Ứng dụng trường ĐH Thăng Long. Anh ghi điểm với khán giả bởi ngoại hình điển trai cùng giọng hát biến hóa, phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp.
Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5 và sách giáo khoa môn ngoại ngữ 1. Đây là một trong những phần việc quan trọng trong quy trình chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2024-2025.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động