Thứ năm 23/03/2023 17:59
Hà Nội hoàn thiện hệ thống Văn phòng Thừa phát lại theo đúng Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ:

Sự chênh lệch không tác động đến số lượng Văn phòng TPL dự kiến thành lập

Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng, sự chênh lệch về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND của địa bàn quận/huyện có sự chênh lệch lớn nhưng số lượng Văn phòng TPL lại được thành lập phải tuân thủ số lượng đã được quy định trong Nghị định, nên sự chênh lệch nêu trên không tác động đến số lượng văn phòng dự kiến thành lập.
Hoạt động của các Văn phòng TPL đã có những tác động nhất định đối với các hoạt động kinh tế, tư pháp và người dân Thủ đô
Hoạt động của các Văn phòng TPL đã có những tác động nhất định đối với các hoạt động kinh tế, tư pháp và người dân Thủ đô

Đã xin ý kiến của Bộ Tư pháp

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 93/KH-UBND của UBND TP về việc xây dựng Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại (TPL), Sở Tư pháp TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản trao đổi nghiệp vụ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Tư pháp và Cục Bổ trợ tư pháp. Ngày 11/5/2021, Sở Tư pháp Hà Nội đã có văn bản số 1185/STP-BTTP gửi Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến đối với nội dung xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL.

Theo đó, thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của TPL; Quyết định số 490/QĐ-BTT ngày 3/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, với trách nhiệm tham mưu, giúp UBND TP Hà Nội thực hiện quản lý Nhà nước về TPL trên địa bàn TP, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã ban hành công văn số 1151/STP-BTTP ngày 8/5/2020 gửi TAND, Cục THADS TP Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc thành lập Văn phòng TPL theo quy định tại khoản 1 Điều 21, Nghị định 08/2020/NĐ-CP.

Trên cơ sở văn bản cung cấp thông tin của các đơn vị trên, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng dự thảo Đề án phát triển Văn phòng TPL trên địa bàn TP. Đề án Phát triển Văn phòng TPL được xây dựng trên các tiêu chí: Điều kiện về kinh tế - xã hội của địa bàn cấp huyện; số lượng vụ việc thụ lý của toà án, cơ quan THADS cấp huyện; mật độ dân cư và nhu cầu của người dân ở địa bàn cấp huyện nơi dự kiến thành lập Văn phòng TPL theo quy định tại khoản 1 Điều 21, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, trên địa bàn TP Hà Nội, tại các quận nội thành và thị xã Sơn Tây được thành lập không quá 2 Văn phòng TPL, các huyện được thành lập 1 Văn phòng TPL. Tuy nhiên, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP không quy định các tiêu chí cụ thể làm cơ sở cho việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL. Như vậy, trên thực tế sẽ phát sinh trường hợp trong cùng một thời điểm, Sở Tư pháp nhận được số hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL nhiều hơn số lượng Văn phòng TPL được phép thành lập trên một đơn vị hành chính cấp huyện.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Nghị định này quy định về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL (được cụ thể hóa tại điểm 5 Mục B phụ lục thủ tục hành chính mới ban hành kèm theo Quyết định số 2005/QĐ-BTP ngày 28/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) cũng không quy định về nội dung, phương pháp xét chọn hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL.

Để hoàn thiện Đề án phát triển Văn phòng TPL trên địa bàn TP Hà Nội và việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL bảo đảm đúng quy định của pháp luật công khai, minh bạch, Sở Tư pháp TP Hà Nội báo cáo và đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến hướng dẫn đối với việc xem xét, duyệt hồ sơ để trình UBND TP Hà Nội quyết định cho phép thành lập Văn phòng TPL trong trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập nhiều hơn số lượng Văn phòng TPL được phép thành lập trên một địa bàn cấp huyện.

Ngày 3/6/2021, Bộ Tư pháp đã có văn bản phúc đáp gửi Sở Tư pháp TP Hà Nội. Bộ Tư pháp cho rằng, theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 21, điểm b khoản 1 Điều 68 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP thì việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng TPL tại địa phương thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Như vậy, khi xây dựng, phê duyệt Đề án cho phép thành lập Văn phòng TPL tại địa phương, UBND cấp tỉnh căn cứ vào tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định để xem xét, quyết định về nội dung, phương pháp xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL (trong trường hợp có nhiều hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng TPL trên một địa bàn cáp huyện hơn so với số Văn phòng TPL được phép thành lập) bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đề án nhận được sự đồng tình của nhiều cơ quan

Trong quá trình xây dựng Đề án phát triển Văn phòng TPL, Sở Tư pháp đã có nhiều văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó có Bộ Tư pháp. Bên cạnh sự phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn nêu trên, việc quy định số lượng thành lập Văn phòng TPL nêu trong Đề án cũng nhận được sự đồng tình, nhất trí của hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc TP.

Trên cơ sở đó, đề xuất quy định thành lập 2 Văn phòng TPL tại địa bàn mỗi quận, thị xã và 1 Văn phòng TPL tại địa bàn mỗi huyện là hoàn toàn phù hợp và đúng với Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính công bằng, đồng đều, không giới hạn số lượng, tạo thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và có nguyện vọng được có cơ hội lựa chọn, đăng ký thành lập Văn phòng TPL, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ pháp lý do TPL cung cấp đối với người dân ở các địa bàn.

Tuy nhiên, Kết luận kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về TPL số 307/KLKT-BTTP ngày 8/4/2022 và Quyết định giải quyết khiếu nại của Sở Tư pháp Hà Nội số 90/QĐ-BTTP ngày 7/9/2022 của Cục Bổ trợ Tư pháp đều cho rằng, Đề án phát triển Văn phòng TPL của UBND TP Hà Nội cho phép các địa bàn quận hoặc huyện thành lập tối đa với số lượng các Văn phòng TPL (2 Văn phòng/địa bàn quận; 1 Văn phòng/địa bàn huyện) là chưa thực sự đầy đủ cơ sở.

Căn cứ Cục Bổ trợ Tư pháp đưa ra là, Đề án có nội dung tổng hợp về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND cấp huyện trong 3 năm (2028, 2019 và 2020). Tuy nhiên, đối với trường hợp số liệu về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND của quận/huyện có sự chênh lệch lớn nhưng số lượng Văn phòng TPL được thành lập là như nhau. Cục Bổ trợ Tư pháp cũng đưa ra ví dụ: Giữa quận Đống Đa và thị xã Sơn Tây có sự chênh lệch lớn ở tiêu chí này nhưng đều phát triển 2 Văn phòng, tương tự giữa huyện Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức có sự chênh lệch ở tiêu chí này nhưng đều phát triển 1 Văn phòng.

Song, Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng, do Nghị định số 08/2020/NĐ-CP chỉ quy định không quá 2 Văn phòng TPL tại 1 đơn vị hành chính cấp huyện là quận, TP trực thuộc tỉnh, thị xã; không quá 1 Văn phòng TPL tại một đơn vị hành chính huyện. Do đó, sự chênh lệch về mật độ dân cư, số lượng vụ, việc, thụ lý của TAND của địa bàn quận/huyện có sự chênh lệch lớn nhưng số lượng Văn phòng TPL lại được thành lập phải tuân thủ số lượng đã được quy định trong Nghị định, nên sự chênh lệch nêu trên không tác động đến số lượng văn phòng dự kiến thành lập.

Trong Văn bản kiến nghị xem xét lại Kết luận số 307/KLKT-BTTP của Cục Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp TP Hà Nội cho rằng, nội dung kết luận tại điểm 2.1 mục 2 phần II, Kết luận số 307/KLKT-BTTP của Cục Bổ trợ Tư pháp có nêu: “Việc tham mưu về nội dung của Đề án phát triển Văn phòng TPL chưa căn cứ đầy đủ vào các tiêu chí theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP và tình hình thực tiễn của TP; nội dung quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ trong trường hợp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng trên cùng một địa bàn cấp huyện nhiều hơn số lượng Văn phòng TPL được phép thành lập chưa phù hợp; quy định điều kiện của Văn phòng TPL còn chung chung; không có nội dung quy định lộ trình, thời gian tổ chức thực hiện đề án”, là không khách quan, không chính xác, không đúng căn cứ pháp lý và mang nặng tính quy chụp, áp đặt. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết các căn cứ mà Sở Tư pháp Hà Nội đưa ra trong các bài báo sau.
Thay đổi thành viên hợp danh của Văn phòng Thừa phát lại
Hoạt động tống đạt của văn phòng hiệu quả
Tiên phong trong việc tổ chức và hoạt động Văn phòng Thừa phát lại
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xót xa bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ rơi, trên mặt có nhiều nốt đỏ do muỗi cắn

Xót xa bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ rơi, trên mặt có nhiều nốt đỏ do muỗi cắn

Người dân ở xã Hồng Thái Tây đã phát hiện một bé gái 7 tháng tuổi bị bỏ rơi, trên mặt có nhiều nốt đỏ do muỗi cắn.
Hải Phòng: Tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hải Phòng: Tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

UBND TP Hải Phòng yêu cầu thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị, không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế trong phạm vi được hưởng BHYT; bảo đầy đủ quyền lợi của người bệnh BHYT theo quy định...
Người đi xe đạp tử vong sau va chạm với ô tô tải ở ngã tư Kim Mã - Đào Tấn

Người đi xe đạp tử vong sau va chạm với ô tô tải ở ngã tư Kim Mã - Đào Tấn

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 23/3, tại ngã tư Đào Tấn - Kim Mã (quận Ba Đình, TP Hà Nội) khiến 1 người đi xe đạp tử vong.
Những loại hình dịch vụ nào sẽ được phép hoạt động trở lại ở Hồ Tây

Những loại hình dịch vụ nào sẽ được phép hoạt động trở lại ở Hồ Tây

Từ ngày 22/3/2023, UBND TP Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý Hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động.
Năm 2025 thống nhất 1.000 đô thị được quy hoạch như thế nào?

Năm 2025 thống nhất 1.000 đô thị được quy hoạch như thế nào?

Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là tỷ lệ đô thị hoá toàn quốc đến năm 2025 đạt khoảng 950 - 1.000 đô thị tương ứng tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 1.000 - 1.200 đô thị tương ứng trên 50%.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý các dự án chậm triển khai ở huyện Mê Linh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo xử lý các dự án chậm triển khai ở huyện Mê Linh

Ngày 22/3, UBND TP Hà Nội đã có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh.
Thời tiết hôm nay 23/3: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 23/3: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, khu vực Sơn La, Hòa Bình, miền Đông Nam Bộ, một số nơi ở Bắc Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.
Thời tiết hôm nay 22/3: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C

Thời tiết hôm nay 22/3: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/3, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
Thời tiết hôm nay 21/3: Bắc Bộ xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Thời tiết hôm nay 21/3: Bắc Bộ xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Ngày 21/3, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay xảy ra tại khu vực, tập trung tại Tây Bắc Bộ.
Vĩnh Phúc: Xôn xao clip "cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh"?

Vĩnh Phúc: Xôn xao clip "cô giáo cầm kéo cắt tóc nữ sinh"?

Chiều 22/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã có thông tin về clip nữ sinh bị cô giáo trừng phạt bằng cách yêu cầu đứng lên trước lớp để cắt tóc, khiến dư luận quan tâm. Theo Sở GD&ĐT nội quy của nhà trường là học sinh phải để đầu tóc gọn gàng, không nhuộm các màu, nhưng việc cô giáo dùng kéo cắt tóc của học sinh cũng là chưa chuẩn.
Hà Nội: Số lượng học sinh vào lớp 1, lớp 6 tăng

Hà Nội: Số lượng học sinh vào lớp 1, lớp 6 tăng

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng so với năm học 2022-2023.
Hà Nội: Lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào hoạt động giáo dục, trải nghiệm

Hà Nội: Lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào hoạt động giáo dục, trải nghiệm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2023. Trong đó, yêu cầu các nhà trường tích hợp nội dung giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy trong một số môn học chính khóa.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động