Thứ tư 27/09/2023 20:04
Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai:

Nâng cao chất lượng công tác CCHC

Bà Bùi Thị Kim Khuê - Chủ tịch UBND phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) khẳng định, cán bộ, công chức phường Đại Kim luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường luôn tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác CCHC và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong thực hiện CCHC tại quận Hoàng Mai.
Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND phường Đại Kim đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định.(ảnh: Văn Biên)
Để công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC thực sự đi vào chiều sâu, thực chất, hàng năm UBND phường Đại Kim đều xây dựng kế hoạch CCHC cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, nhằm xác định rõ nhiệm vụ để các ban ngành, đoàn thể, từng cán bộ, công chức phối hợp thực hiện tốt và hoàn thành đúng thời gian quy định. Ảnh: Văn Biên)

Công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên

Theo báo cáo của UBND phường Đại Kim, thực hiện Kế hoạch số 55 /KH- UBND của UBND quận Hoàng Mai về việc công tác CCHC nhà nước năm 2022, ngay từ đầu năm 2022, UBND phường đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC gắn với việc tiếp tục thực hiện bộ “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2021, 2022: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển” với mục đích tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC (PARINDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan Nhà nước (SIPAS) của phường Đại Kim.

Bà Bùi Thị Kim Khuê, Chủ tịch UBND phường Đại Kim cho biết, UBND phường Đại Kim xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên, cải cách TTHC và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm. Nhằm đưa hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phường đồng bộ, thông suốt và liên tục; đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, UBND phường đã triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách hàng năm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp, thân thiện; thực hiện ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết TTHC.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm đúng yêu cầu quy định và lộ trình thực hiện tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 0612/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND Thành phố về thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chỉ đạo của TP Hà Nội…

Thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử, Chương trình chuyển đổi số trọng tâm phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo chỉ đạo của TP Hà Nội, quận Hoàng Mai.

Số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC và gắn với việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ, chính xác, làm giàu dữ liệu và người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC không phải cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa. Thực hiện hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc theo hướng dẫn của TP Hà Nội, quận Hoàng Mai.

Góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC

Bằng những nỗ lực không ngừng trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành CCHC, cán bộ công chức phường Đại Kim đã và đang có những hoạt động tích cực nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường nói riêng và các cơ quan công quyền nói chung.(ảnh: Văn Biên)
Với nỗ lực trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành CCHC, cán bộ công chức phường Đại Kim đã và đang có những hoạt động tích cực nhằm tiếp tục khẳng định niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của UBND phường. Ảnh: Văn Biên

Theo bà Bùi Thị Kim Khuê, các cán bộ, công chức phường Đại Kim luôn xem việc đẩy mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt. Nhờ đó, trong 11 tháng năm 2022, công tác CCHC tại phường Đại Kim đã có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tính chất phục vụ của bộ máy hành chính phường ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn. Tất cả các nội dung cải cách cơ bản như TTHC; bộ máy hành chính; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa cơ quan hành chính được triển khai đầy đủ, đảm bảo những mục tiêu chung.

Theo đó, UBND phường Đại Kim đã chỉ đạo xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện các Kế hoạch về công tác kiểm soát TTHC; kế hoạch rà soát, đánh giá quy định TTHC; thường xuyên cập nhật, công khai các TTHC rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; công khai các quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các TTHC, các quy trình nội bộ giải quyết TTHC, quy chế tiếp nhận, giải quyết TTHC hoặc nhóm TTHC theo hình thức liên thông cùng cấp hoặc theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền: UBND phường thực hiện niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định các TTHC, ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC và danh mục tên quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC) theo đúng kế hoạch quận giao.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định (từ 01/01/2022-21/12/2022, UBND phường chưa nhận được đơn thư, khiếu nại liên quan đến TTHC).

Hoạt động tiếp công dân tại UBND phường được duy trì nề nếp; nội quy, quy chế, quy trình tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thường xuyên được rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh. Duy trì đều đặn chế độ cán bộ trực tiếp công dân trong các ngày làm việc. Định kỳ, theo lịch phân công Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định. Qua đó, đã kịp thời tiếp nhận và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân, từng bước hạn chế các vụ việc đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đông người góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn phường.

Thực hiện nghiêm cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và áp dụng phần mềm dùng chung 3 cấp của TP Hà Nội; đồng thời tiếp tục áp dụng tốt công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ công theo mức độ 3, mức độ 4; không có trường hợp hồ sơ công dân bị chậm muộn, sai sót trong tiếp nhận, nên chưa có văn bản xin lỗi.

Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và xác định công tác CCHC là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt, UBND phường Đại Kim tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền phường theo hướng sâu sát, quyết liệt trên cơ sở 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”; “Một việc – Một đầu mối xuyên suốt” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, quán triệt sâu sắc tới cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giải quyết hồ sơ đúng hẹn, đảm bảo nhanh, gọn, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, không có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc trong Nhân dân; phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; áp dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ công theo mức độ 3,4.

Kiểm soát TTHC được thực hiện thường xuyên, kịp thời đúng quy trình ISO 9001:2015 và niêm yết TTHC công khai, minh bạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường. Đề xuất cắt giảm các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC thuộc thẩm quyền phường.

Từ 1/1/2022 đến 21/12/2022: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính phường Đại Kim đã tiếp nhận 9056 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Không có hồ sơ quá hạn (gồm cả trực tiếp và trực tuyến).

UBND phường Đại Kim cũng tập trung các nội dung nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý điều hành, kỹ năng nghiệp vụ, đối với cán bộ, công chức; xây dựng, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng. Đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cán bộ tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Đội ngũ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính được đào tạo, bồi dưỡng có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiện tại, Bộ phận một cửa phường đã bố trí đủ cán bộ, 100% cán bộ có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên đảm bảo tiếp nhận toàn bộ TTHC tất cả các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7).

Theo bà Bùi Thị Kim Khuê, UBND phường Đại Kim duy trì thực hiện ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý, giải quyết việc hành chính như: Phần mềm chuyển nhận văn bản, quản lý tài chính, kế toàn; phần mềm quản lý nhân sự; quản lý giao nhận hồ sơ TTHC, quản lý giao dịch giữa công dân với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính, tra cứu thực trạng giải quyết TTHC phường qua mạng Internet...).

Áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong tiếp nhận, giải quyết các TTHC từ phường lên quận.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận một cửa (máy tính, máy in, bàn, ghế, máy scan,...) đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức cũng như hoạt động nghiệp vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ hành chính.

Cán bộ, công chức cơ quan phường đã được cung cấp địa chỉ thư điện tử công vụ, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công tác đạt hiệu quả cao. Toàn bộ các văn bản đến, đi đã được gửi qua hệ thống thư điện tử,... qua đó việc ứng dụng CNTT đã giúp tiết kiệm về thời gian và chi phí công tác, chỉ đạo và phân công giao nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời hơn; góp phần giúp cán bộ, công chức nâng cao nhận thức và tạo dần thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác chuyên môn, quản lý điều hành công việc.

“Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC của phường Đại Kim đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của xã được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của công dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân”, bà Bùi Thị Kim Khuê khẳng định.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tư pháp từ quận đến cơ sở
Hà Nội: Chất lượng công tác hoà giải cơ sở ngày được nâng cao
Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở
Tạo chuyển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác CCHC
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động