Thứ tư 07/12/2022 22:52
Tác động tích cực từ việc xây dựng xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Hà Nội

Bài 1: Quy định mới tạo điều kiện cho việc thực hiện đồng bộ, thống nhất

Ngay từ đầu năm 2022, các quận trên địa bàn TP Hà Nội đều chủ động ban hành kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Bài 1: Quy định mới tạo điều kiện cho việc thực hiện đồng bộ, thống nhất
Trước đó, rất nhiều hội thảo đã tổ chức nhằm trao đổi, tiếp thu các ý kiến để làm rõ hơn, sâu sắc hơn các nội dung của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bởi đã xác định việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp xận pháp luật có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở. Đồng thời xây dựng các kế hoạch bám sát với các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của quận và của TP; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quy định mới về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg gồm có 8 Điều (giảm 2 Điều so với Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg) và có những điểm mới so với Quyết định số 619/QĐ-TTg có một số điểm đáng chú ý.

Về tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo 5 tiêu chí với 20 chỉ tiêu thành phần, cụ thể: Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn (2 chỉ tiêu); Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật (6 chỉ tiêu); Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý (3 chỉ tiêu); Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (5 chỉ tiêu); Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (4 chỉ tiêu). Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 100 điểm.

So với Quyết định số 619/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đã giảm 5 tiêu chí, đồng thời các chỉ tiêu thành phần được chỉnh sửa theo hướng chú trọng tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ và chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự… nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong việc tiếp cận pháp luật và các quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Về điều kiện công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ các điều kiện: Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên;

Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg cũng đã bỏ điều kiện về kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg.

Về trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg tăng thêm thời hạn thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cả cấp xã và cấp huyện, cụ thể: Đối với cấp xã thời hạn tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trước ngày 10/1 của năm liền kề sau năm đánh giá tức là tăng thêm 05 ngày so với thời hạn được quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg.

Bảo đảm tính thực chất, hiệu quả của việc đánh giá

Ngày 15/11/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022. Qua đó tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông tư hướng dẫn chi tiết các quy định tại khoản 6 Điều 3 và khoản 5 Điều 5 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, bao gồm nội dung, điểm số và cách tính điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; quy trình, biểu mẫu, tài liệu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả của việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông tư có những điểm mới sau đây:

Thứ nhất, nội dung, điểm số và cách xác định điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu và các tài liệu phục vụ việc đánh giá được quy định tại Phụ lục I. Thông tư quy định việc chấm điểm, đánh giá cần dựa vào các tài liệu là những kết quả, sản phẩm đầu ra đạt được khi chính quyền và công chức cấp xã triển khai trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật. Các tài liệu này không làm phát sinh hồ sơ, nhiệm vụ mới cho chính quyền cấp xã, đây là điểm mới được quy định để khắc phục tính hình thức, hạn chế trong tổ chức đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP. Tuy nhiên, các tài liệu này chủ yếu phục vụ việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu của chính quyền cấp xã, chỉ khi cần thiết thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND cấp huyện có thể yêu cầu UBND cấp xã cung cấp các tài liệu cụ thể để phục vụ kiểm tra, thẩm định, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bài 1: Quy định mới tạo điều kiện cho việc thực hiện đồng bộ, thống nhất
Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ hai, quy trình đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các biểu mẫu đánh giá được quy định cụ thể, rõ ràng, tạo thuận lợi cho cấp xã, cấp huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thông tư quy định các nhiệm vụ, công việc do UBND cấp xã thực hiện và nhiệm vụ, công việc do UBND cấp huyện thực hiện. Các biểu mẫu phục vụ việc chấm điểm, đánh giá và quản lý, theo dõi, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp.

Thứ ba, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ thẩm định, tư vấn để giúp Chủ tịch UBND cấp huyện việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tư vấn các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Số lượng thành viên Hội đồng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định nhưng không quá 15 người.

Thứ tư, bên cạnh trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, Thông tư còn quy định chính quyền các cấp thực hiện báo cáo kết quả nhiệm vụ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương về Bộ Tư pháp trước ngày 20/2 của năm liền kề sau năm đánh giá. UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương về UBND cấp tỉnh trước ngày 15/2 của năm liền kề sau năm đánh giá. UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Thông tư tại địa phương; phân công các công chức chuyên môn theo dõi thường xuyên, chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ của công chức.

(Còn nữa)

Xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phát triển kinh tế xã hội
Nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị về chuẩn tiếp cận pháp luật
Tuyên truyền cho Nhân dân thấy rõ được lợi ích của xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Xuân Thanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đã bắt được đối tượng sát hại luật sư ở TP Thủ Đức

Đã bắt được đối tượng sát hại luật sư ở TP Thủ Đức

Tối 7/12, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ được nghi phạm chém luật sư Trịnh Văn Hoan, Đoàn luật sư TP HCM.
Nghệ An: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng

Nghệ An: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc "khủng" dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet vừa bị Công an TP Vinh (Nghệ An) triệt phá, tạm giữ 14 đối tượng liên quan, với số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.
Thanh niên “nẫng” xe máy tại đám cưới bị bắt sau 2 giờ gây án

Thanh niên “nẫng” xe máy tại đám cưới bị bắt sau 2 giờ gây án

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Danh Thêm, SN 1993, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Trả án vì giết người và bắt giữ người trái pháp luật

Được chủ nợ ở Bạc Liêu thuê bắt cóc một cô gái, 9 bị cáo đánh nhau với nhóm người giải cứu cô gái. Hậu quả khiến một 1 người chết, 2 người bị thương còn 9 bị cáo lĩnh 174 năm tù.
Lý do VKSND kháng nghị vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà...

Lý do VKSND kháng nghị vụ tranh chấp quyền sở hữu nhà...

VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định kháng nghị toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm ngày 26/10/2022 của TAND TP Hà Nội xét xử vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở, đòi tài sản”...
Không giảm án cho cựu cán bộ công an lừa... “chạy án”

Không giảm án cho cựu cán bộ công an lừa... “chạy án”

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Xuân Hải, SN 1967, trú tại TP Hòa Bình, nguyên là Thượng tá công tác tại CA tỉnh Hòa Bình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kiểm tra ô tô nghi vấn, Cảnh sát 141 phát hiện lượng lớn ma túy

Kiểm tra ô tô nghi vấn, Cảnh sát 141 phát hiện lượng lớn ma túy

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng 141 CATP quyết tâm triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, bên cạnh việc kết hợp với lực lượng CSHS, CSCĐ, Công an các quận nội thành tổ chức quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn TP, đua xe trái phép, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.
Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Vừa đi mua ma túy về thì gặp CSGT, “con nghiện” tự nguyện giao nộp

Đội CSGT số 9, Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, qúa trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đơn vị đã phát hiện và bàn giao cho CQCA sở tại một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy…
Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Nhiều “con nghiện” tự nguyện giao nộp ma túy khi gặp Cảnh sát 141

Trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác của lực lượng 141 phát hiện nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông, tiến hành kiểm tra hành chính, nhiều đối tượng "có tật giật mìnhh" đã tự nguyện giao nộp ma túy cho cảnh sát...
Phiên bản di động