Thứ sáu 29/09/2023 05:27
Huyện Chương Mỹ, Hà Nội:

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Để cải thiện, nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC năm 2023 và khắc phục những chỉ số thành phần bị mất điểm, chưa được cải thiện, ngay từ những tháng đầu năm UBND huyện Chương Mỹ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn huyện.
Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra công vụ đột xuất, kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Chỉ số cải cách hành chính đạt 91,9%

Được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm, Chỉ số CCHC của huyện năm 2022 của huyện đạt 91,9%, xếp thứ 24/30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố, so với năm 2021 Chỉ số CCHC tăng 2,29 điểm, thứ hạng tăng 01 bậc. Trong đó, có 7/8 chỉ số thành phần tăng điểm và 1/8 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2021.

UBND huyện đã phân tích, đánh giá cụ thể từng tiêu chí đánh giá Chỉ số hành chính năm 2022 để tìm ra những nguyên nhân tăng điểm, giảm điểm, từ đó có những biện pháp cụ thể để cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC.

Cụ thể, công tác CCHC gắn liền với công tác chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, Huyện được Thành phố đánh 19,10/20,75 điểm (đạt 92.05%), tăng 0,24 %; Lĩnh vực “Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật” được Thành phố đánh giá 7,98/8,0 điểm (đạt 99,75%), tăng 1,75% ;

Lĩnh vực “Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” huyện được 21,52/22,0 điểm (đạt 97,82%) tăng 4,23%; Lĩnh vực “Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước”, Huyện được Thành phố đánh giá 5,93/6,25 điểm (đạt 94,88%), giảm 3,68% so với năm 2021 (98,56%);

Lĩnh vực “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Huyện được Thành phố đánh giá 11,14/11,75 điểm (đạt 94,81%, tăng 0,09%; Lĩnh vực “Cải cách tài chính công”, Huyện được Thành phố đánh giá 7,84/8,5 điểm (đạt 92,24% tăng 0,47%;

Lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, Huyện được Thành phố đánh giá 10,56/14,75 điểm (đạt 71,59%), tăng 5,36% so với năm 2021; Lĩnh vực “Tác động CCHC đến phát triển kinh tế xã hội của thành phố”, Huyện được Thành phố đánh giá 5,68/6 điểm đạt 94,67% tăng 9,17% so với năm 2021.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC

Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC của huyện năm 2022, để cải thiện, nâng cao thứ hạng Chỉ số CCHC năm 2023 và khắc phục những chỉ số thành phần bị mất điểm, chưa được cải thiện, ngay từ những tháng đầu năm UBND huyện Chương Mỹ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn huyện.

Trong đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện (cơ quan thường trực về CCHC) trong việc tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai về công tác CCHC đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Giao Phòng Tư pháp huyện có trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện cải thiện chỉ số CCHC cấp huyện thuộc lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện việc tự kiểm tra các văn bản theo Kế hoạch của UBND huyện; Tự rà soát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, đơn vị mình; quán triệt đến 100% các cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt tiêu chí về về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện cải thiện Chỉ số CCHC cấp huyện thuộc lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của huyện, kiến nghị đề xuất Thành phố sửa đổi, bổ sung điều chỉnh theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát, niêm yết TTHC, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát đánh giá tác động của công tác kiểm soát TTHC đối với cơ quan hành chính, UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC huyện triển khai, thực hiện các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời tham mưu UBND huyện về theo dõi, tổng hợp, đánh giá các tiêu chí thuộc nhóm tiêu chí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở xã, thị trấn thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ TTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn: Chủ động trong việc giải quyết và đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực được giao. Đảm bảo 100% các hồ sơ TTHC được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình giải quyết TTHC nếu để hồ sơ TTHC bị giải quyết chậm muộn.

Trong thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện chủ động rà soát các chỉ tiêu biên chế còn thiếu thuộc các phòng chuyên môn, tham mưu văn bản đề nghị Thành phố tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định;

Xây dựng và triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện năm 2023 theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, đủ căn cứ pháp lý, các tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng…Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp trong công tác tổ chức máy của Trung ương, Thành phố và huyện.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huyện triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, phấn đấu 100% các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc huyện thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động rà soát, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan đơn vị hoàn thành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo đúng lộ trình quy định, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giao.

Thường xuyên rà soát mức độ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã. Thực hiện nghiêm túc quy định về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC, kiểm tra PAPI đối với các đơn vị trên địa bàn huyện...

UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chịu trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện cải thiện Chỉ số CCHC thuộc lĩnh vực tài chính công của huyện. Chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện thu nhập tăng thêm đối với cán bộ công chức trong cơ quan; Các đơn vị sự nghiệp thực hiện nâng cao mức tự chủ và tự chủ toàn phần. Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng dự toán được giao; bám sát tồn quỹ ngân sách để đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi, đặc biệt đảm bảo chi lương và các khoản chi liên quan đến con người, đảm bảo hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp làm căn cứ tham mưu UBND huyện đánh giá công tác thi đua hàng năm trong lĩnh vực tài chính công đối với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND các cấp.

Đôn đốc các đơn vị dự toán, UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; đảm bảo chất lượng, nội dung và thời hạn báo cáo. Động viên các đơn vị phấn đấu tự bảo đảm chi thường xuyên và có tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho viên chức, người lao động.

Tham mưu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí; đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, UBND huyện xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, hoàn thành 100% kế hoạch và xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện cập nhật, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, chỉ đạo điều hành của Huyện trên công thông tin điện tử của Huyện; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, công khai kịp thời các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng thông tin điện tử huyện, các trang mạng xã hội zalo, facebook…để nhân dân dễ tiếp cận, tìm hiểu.

Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, nhóm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công tại các xã, thị trấn, đồng thời có các giải pháp, sáng kiến phù hợp, thiết thực đẩy mạnh tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết TTHC; đôn đốc các cơ quan, đơn vị hạn chế sử dụng văn bản giấy, thực hiện tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử.

Huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn: Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC, dịch vụ công mức độ 3, 4 không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ TTHC chậm muộn và triển khai duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì phối hợp các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các chi tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, đơn vị, lĩnh vực phụ trách; kịp thời theo dõi, đôn đốc tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giao trong năm 2023.

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC

Hiện nay, 100% bộ phận một cửa của 21 phường của quận Đống Đa (Hà Nội) triển khai thủ tục hành chính "không chờ". Trong ...

Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động