Thứ hai 05/12/2022 19:26
Chuyển biến mạnh mẽ trong chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân:

Kỳ 1: Bám sát kế hoạch công tác PBGDPL của các cấp, quán triệt thực hiện ở cơ sở

Thời gian qua, quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn quận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật. Góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.
Bà Nguyễn Thị Tâm Luyến, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm: Phòng Tư pháp quận luôn đôn đốc UBND các phường chú trọng các hoạt động PBGDPL trên địa bàn
Bà Nguyễn Thị Tâm Luyến, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm: Phòng Tư pháp quận luôn đôn đốc UBND các phường chú trọng các hoạt động PBGDPL trên địa bàn

Phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ và Nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Hội đồng phối hợp PBGDPL TP, Sở Tư pháp TP về công tác PBGDPL, những năm qua quận Bắc Từ Liêm đã quán triệt, triển khai kế hoạch phổ biến pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận.

UBND quận đã tiến hành lồng ghép các nội dung kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND phường trên địa bàn quận vào kế hoạch công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm.

Hằng năm, UBND quận đều thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền PBGDPL gồm thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận là đại diện các phòng: Tư pháp, Tài chính- kế hoạch, Văn hóa- thông tin, Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên tham gia đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL.

Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm – Nguyễn Thị Tâm Luyến cho biết, năm 2022, để công tác PBGDPL đạt kết quả tốt hơn nữa, ngay từ đầu năm UBND quận Bắc Từ Liêm đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác này. Phòng Tư pháp đã đôn đốc UBND các phường chú trọng các hoạt động phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Tính đến tháng 8/2022, UBND các phường tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, đã phát thanh được 3.254 buổi tuyên truyền PBGDPL về nội dung cơ bản của phòng chống bệnh truyền nhiễm virus Covid-19, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành như Luật Xử lý VPHC sửa đổi, bổ sung, Luật Ban hành văn bản QPPL sửa đổi bổ sung, Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp, Thông tư 01/2020/TT-BTP ngày 16/3/2020 của Bộ Tư pháp, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hành chính tư pháp, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu điện tử, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, Luật Cư trú…

Cùng với đó, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND quận ban hành các Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền PBGDPL, hoà giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hoà giải cơ sở, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác PBGDPL tại UBND các phường trên địa bàn quận; ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các quy định của pháp luật về xử phạt VPHC theo Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Xác định vai trò quan trọng của công tác PBGDPL

Theo bà Nguyễn Thị Tâm Luyến, trong 8 tháng đầu năm, quận đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền với 939 lượt người tham dự là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đại diện Nhân dân trên địa bàn quận, phổ biến quán triệt một số nội dung của Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em , Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm, Luật Cư trú, các Luật mới được thông qua.

Thực hiện in ấn và cấp phát 50.000 tờ rơi tuyên truyền cho thành viên Hội đồng và UBND các phường trên địa bàn quận với 5 nội dung tờ rơi tuyên truyền đối với Luật xử lý VPHC sửa đổi, bổ sung, Luật Cư trú, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, Nghị định số 03/2022/NĐ-CP để cấp phát tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Quận với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Quận.

Ngày 16/01/2022, Phòng đã tham mưu Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật quận tổ chức Hội nghị thẩm định, chấm điểm phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đối với 13 phường trên địa bàn quận. Kết quả: 13/13 phường đạt trên 90 điểm tổng điểm các tiêu chí và được UBND quận công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Phòng Tư pháp quận cũng đã tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận tổ chức Họp sơ kết công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai 02 Cuộc thi: Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” và Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về một số nội dung của Luật cư trú”. Đã nộp 2 video tuyên truyền về TP theo đúng thời hạn và nội dung tại Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”, xây dựng Bộ câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về một số nội dung cơ bản của Luật Cư trú”.

“Tuyên truyền PBGDPL là xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật giúp cho Nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật, việc chấp hành, tuân thủ pháp luật. Quận Bắc Từ Liêm luôn xác định công tác tuyên truyền PBGDPL có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân”, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh.

(Còn nữa)

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác tiếp cận và phổ biến, giáo dục pháp luật
Tăng cường PBGDPL về an toàn giao thông cho học sinh Hà Nội dịp năm học mới
Nhiều quy định của pháp luật được phổ biến sâu rộng đến với người dân
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường
Trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong hòa giải ở cơ sở

Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong hòa giải ở cơ sở

Nhằm thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Ba Vì đã chủ động, quan tâm công tác xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án, đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát và kiện toàn đội ngũ hòa giải tại cơ sở.
Hoàn thiện pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Hoàn thiện pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người

Tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. CA TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và làm giảm nguy cơ, tội phạm mua bán người.
Giải pháp góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Giải pháp góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Thời gian qua, Hà Nội đã từng bước đưa vào khai thác, vận hành hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông đô thị quan trọng; góp phần tăng khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông, giải tỏa bức xúc dân sinh, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Nội ghi nhận có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội ghi nhận có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là thông tin được Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới cung cấp về tình hình xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Cháy lớn ở Văn Phú, cửa hàng xe máy bị sập hoàn toàn

Hà Nội: Cháy lớn ở Văn Phú, cửa hàng xe máy bị sập hoàn toàn

Vào khoảng 18h29 ngày 4/12, tại căn nhà tạm số 19 khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, cửa hàng sửa chữa xe máy, bất ngờ bốc cháy.
Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, trời rét

Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/12 Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Thời tiết ngày 3/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Thời tiết ngày 3/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3/12 đến ngày 4/12, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Đó là bí quyết học tập để chinh phục những tấm HCV Olympic Tin học quốc tế và khu vực của chàng trai Trần Xuân Bách - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Chàng trai 30 tuổi đạt danh hiệu Thủ khoa nhờ ý chí kiên định

Chàng trai 30 tuổi đạt danh hiệu Thủ khoa nhờ ý chí kiên định

Tốt nghiệp ĐH ở tuổi 30 nhưng Thủ khoa Khuất Quang Hòa - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng việc học chưa bao giờ là muộn, bản thân thà bước chậm còn hơn lùi bước.
Phiên bản di động