Thứ sáu 03/12/2021 08:40

Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua

Hà Nội huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua
Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát động thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công văn số 03/HĐTĐKT-BTĐ về thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và thành phố về “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII”.

Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố tổ chức triển khai đồng bộ, quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16-8-2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng…

Cùng với đó, tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Trung ương phát động. Thi đua thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ và biện pháp phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch…

Đặc biệt là quan tâm thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân người lao động trực tiếp. Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời tham mưu thành phố và cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

HP

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động