Thứ tư 04/10/2023 09:07

UBND TP Hà Nội xác định gần 250 nội dung trọng tâm trong năm 2023

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chương trình số 01/CTr-UBND về chương trình Công tác của UBND TP Hà Nội năm 2023.
UBND TP Hà Nội xác định gần 250 nội dung trọng tâm trong năm 2023
Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 11/2022.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2022, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu để ra, UBND TP Hà Nội xây dựng Chương trình công tác năm 2023.

Theo đó, phương hướng, mục tiêu tổng quát là giữ vững ổn định và bảo đảm các cận đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, các hoạt động KHCN, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh công tác quy hoạch. Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền số, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc: chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; quy định, quy chế làm việc của Chính phủ, Quy chế làm việc của UBND TP, trong đó khắc phục triệt để các tồn tại của năm 2022, tiếp tục coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đề cao chế độ và phương thức làm việc tập thể UBND TP kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP; bảo đảm tập trung, dân chủ; các quyết định, chính sách của lãnh đạo UBND Thành phố luôn được công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, các nội dung, từ khi ban hành đến tổ chức thực hiện.

UBND TP sẽ thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của UBND TP. Các cuộc họp có sự chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu được gửi kèm giấy mời họp đến các đại biểu dự họp để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, nhằm rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng cuộc họp. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách triển khai Luật Thủ đô; triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố, trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, coi đây là tiêu chí quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Tăng cường công tác phối hợp, giám sát chặt chẽ, hiệu quả giữa UBND TP với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao vai trò của mỗi cơ quan trong việc phối hợp công tác, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất; phối hợp lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân và phản biện xã hội đối với những quyết định lớn của HĐND, UBND TP liên quan đến Nhân dân.

Dự kiến trong năm 2023, UBND TP có 247 nội dung và lịch làm việc. Trong đó, có 92 nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp Tập thể UBND TP hàng tháng trong năm 2023; 155 nội dung báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, thông qua.

UBND TP Hà Nội giao các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố: Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung, lịch làm việc của UBND TP, tổ chức lập kế hoạch chuẩn bị đối với từng Đề án, trong đó xác định rõ phạm vi Đề án; các công việc cần triển khai, đơn vị phối hợp, đảm bảo thời hạn trình và gửi kế hoạch về Văn phòng UBND Thành phố để theo dõi đôn đốc thực hiện.

Chịu trách nhiệm về nội dung và hồ sơ trình, chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các đơn vị liên quan, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, có trách nhiệm tham gia theo đề nghị của đơn vị chủ trì; khi được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.

Văn phòng UBND TP có trách nhiệm giúp UBND TP đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác của UBND TP. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì, đôn đốc kiểm tra quá trình chuẩn bị Đề án, tham gia ý kiến để đảm bảo việc thực hiện đúng trình tự, thủ tục và tiến độ thời gian.

Hà Nội triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023
Năm 2023, xây dựng Hà Nội thành trung tâm điều hành logistics
Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2023 có khoảng 950 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Việt An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động