Thứ bảy 01/04/2023 04:29
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn:

Khai thác hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP tại Hội nghị giao ban công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Hội đồng.
Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình mới về giám định Bảo hiểm y tế
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác PBGDPL năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 ngày 22/12

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật

Trước đó, ngày 22/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn chủ trì Hội nghị giao ban công tác PBGDPL năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đã kết luận chỉ đạo: Công tác PBGDPL trên địa bàn TP năm 2022 đã kịp thời, linh hoạt bảm sát sự chỉ đạo của Trung ương và TP để tham mưu UBND TP xây dựng, ban hành các văn bản và triển khai theo nhiệm vụ đã đề ra. Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đã ban hành Quy chế, phân công thành viên Hội đồng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó trú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung đáp ứng phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội của TP.

Tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn

Để công tác PBGDPL trên địa bàn TP được triển khai đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã; thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP tập trung triển khai một số nội dung sau:

Trước hết, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND TP trong tư vấn, tham mưu về công tác PBGDPL; trách nhiệm thành viên của từng thành viên Hội đồng; trách nhiệm gắn kết của Hội đồng và gắn kết với trách nhiệm tham mưu về công tác PBGDPL tại các sở, ban, ngành, đoàn thể; định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng giai đoạn cụ thể. Tiếp tục triển khai Luật PBGDPL, các Nghị quyết, Chương trình, Đề án PBGDPL do Trung ương và Thành phố ban hành; kịp thời tham mưu UBND TP ban hành Chương trình, Đề án PBGDPL mới theo chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của TP.

Từ 1/1/2023 áp dụng quy trình mới về giám định Bảo hiểm y tế
Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên & Môi trường tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quan lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; không để bị suy thoái, huỷ hoại, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,

Liên minh Hợp tác xã TP, Hội Nông dân TP chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn cũng đề nghị Viện KSND TP, TAND TP, Công an TP, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể TP tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP tiếp tục bám sát 10 Chương trình công tác của Thành ủy, cụ thể hóa thành các Chương trình, kế hoạch, đề án tuyên truyền PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực…

Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh nội dung phổ biến pháp luật theo nhiệm vụ chính trị của TP, những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội trên địa bàn TP.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, PBGDPL. Khai thác có hiệu quả các ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, PBGDPL...

Tiếp tục tổ chức triển khai vận hành Trang thông tin điện tử tuyến truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, pháp luật qua các chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các báo và Đài phát thanh, truyền hình theo những nhiệm vụ trọng tâm của TP.

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP trong tham gia tuyển truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục triển khai thí điểm một số mô hình phổ biến giáo dục mới…

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên
Hà Nội: Chủ động, sáng tạo với đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Hà Nội: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hồng Thái
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động