Thứ tư 28/09/2022 19:26
Những công việc Thừa phát lại được làm...

Những công việc Thừa phát lại được làm...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 8/1/2020 quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.
Tài sản đấu giá bao gồm những tài sản nào?

Tài sản đấu giá bao gồm những tài sản nào?

Theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Điều nêu về “mức giảm giá” như sau: Mức giảm giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần đặt giá sau so với lần đặt giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống. Mức giảm giá do người có tài sản đấu giá quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá.
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị trong bao lâu?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị trong bao lâu?

Ngày 15/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.
Thay đổi hộ tịch

Thay đổi hộ tịch

UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
Tài sản đấu giá bao gồm những tài sản nào?

Tài sản đấu giá bao gồm những tài sản nào?

Hỏi: Tôi quan tâm đến lĩnh vực đấu giá tài sản. Vậy, xin quý báo cho biết, thế nào là "mức giảm giá". Tài sản đấu giá bao gồm những tài sản nào? Người tham gia đấu giá có được bảo vệ quyền, lợi hợp pháp?
Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch

Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch

Đăng ký hộ tịch là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư.
Đăng ký giám hộ

Đăng ký giám hộ

Người yêu cầu đăng ký giám hộ nộp tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu quy định và văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
Cá nhân có quyền và nghĩa vụ gì về đăng ký hộ tịch

Cá nhân có quyền và nghĩa vụ gì về đăng ký hộ tịch

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.
Thừa phát lại làm những công việc nào?

Thừa phát lại làm những công việc nào?

Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan...
Người phải thi hành án không có quyền khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Người phải thi hành án không có quyền khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản

Cần phải xác định chủ thể có quyền khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án. Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án được quy định tại Điều 102 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014)...
Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá

Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản thông qua thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc (theo quyết định của Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc tự nguyện (theo nhu cầu của chủ sở hữu tài sản).
Ai được tham gia đăng ký đấu giá tài sản?

Ai được tham gia đăng ký đấu giá tài sản?

Tại Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 về quy chế cuộc đấu giá như sau:
Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh

Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh

Ngày 29/8/2022, Bộ GD&ĐT có Công văn số 4185/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 - 2023. Để chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023, Bộ GD&ĐT đề nghị GĐ Sở GD&ĐT các tỉnh, TP triển khai một số hoạt động đầu năm học.
Quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân

Quy định cơ sở dữ liệu Quốc gia về công tác tiếp công dân

Nghị đinh số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, gồm 21 Điều.
Ông ngoại có thể đăng ký khai sinh cho cháu

Ông ngoại có thể đăng ký khai sinh cho cháu

Điều 2 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, quy định...
Hỗ trợ giáo viên ở cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Hỗ trợ giáo viên ở cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Ngày 11/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Mức chi của Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Mức chi của Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế

Chế độ phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế

Ngày 15/8/2022, Bộ Y tế có Công văn số 4362/BYT-KHTC về chế độ phụ cấp chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ.
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Ngày 8/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu

Theo khoản 1 Điều 149 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định”.
Xác nhận tình trạng hôn nhân

Xác nhận tình trạng hôn nhân

Điều 12 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, quy định như sau:
Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 21/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐ-TB&XH quản lý.
Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn

Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn

Ngày 30/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT quy định, hướng dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
|< < 1 2 3 4 5 >
Phiên bản di động