Thứ hai 05/12/2022 19:23

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò rất quan trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và vận động nhân dân thực hiện pháp luật. Thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân ở cộng đồng khu dân cư cũng như cán bộ làm công tác Mặt trận.

Trên cơ sở Chương trình kế hoạch xây dựng Luật, Pháp lệnh hàng năm của Quốc hội, MTTQ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Trung ương các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ động tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đông đảo tầng lớp nhân dân như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Khiếu nai; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân & gia đình... Tổ chức thực hiện một số đề án về tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013- 2016”….

Ban hành Kế hoạch số 37 về triển khai tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ) trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến khu dân cư nhằm tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân về nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án “Toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng”.

Tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào Thi đua yêu nước
“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại khu dân cư là một hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả của MTTQ

Để công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam luôn đa dạng hóa các hình thức thực hiên với nội dung phù hợp. MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì và phát động; vận động các hộ gia đình trên địa bàn đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”; “Gia đình không có ma túy và tệ nạn xã hội”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Nông thôn mới”, “Khu phố, làng văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng dân cư. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào nội dung, chương trình hoạt động tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, đội thông tin lưu động, câu lạc bộ pháp luật.

Hàng năm MTTQ Việt Nam các cấp luôn coi trọng hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua vận động nhân dân hưởng ứng Ngày pháp luật và tuyên truyền pháp luật gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả nhất trong các mô hình tuyên truyền, PBGDPL của MTTQ Việt Nam.

Điển hình, trong “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư luôn lồng ghép tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua thi tìm hiểu pháp luật, thi hái hoa dân chủ, sân khấu hóa hoặc tuyên truyền thông qua trực quan sinh động bằng hình ảnh chủ yếu pháp luật về hôn nhân gia đình, về an toàn giao thông, về khiếu nại,tố cáo, bảo vệ môi trường về hòa giải ở cơ sở... Đây là sáng kiến thiết thực, hiệu quả cao được nhiều địa phương triển khai thực hiện và được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Bên cạnh đó, MTTQ còn tuyên truyền pháp luật thông qua triển khai thực hiện công tác hòa giải, hoạt động giám sát, phản biện xã hội trung ương đến cơ sở; qua đó giúp các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước dần đi vào cuộc sống của nhân dân.

Linh Anh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động