Thứ bảy 10/12/2022 11:22

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 2389/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả, duy trì thường xuyên công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; quyết tâm kiềm chế, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra đối với loại hình này, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Công an Thành phố tiếp tục tham mưu UBND TP hoàn thiện thể chế thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn, trọng tâm là: Công tác triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND Thành phố; (2) Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND Thành phố ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; (3) Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện công tác QLNN về PCCC&CNCH đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố; (4) Báo cáo UBND Thành phố ban hành Đề án tổng thể về nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân về PCCC&CNCH; xây dựng và tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trong khu dân cư có huy động lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở tham gia; kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật.

Tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện đối với các vụ cháy; chỉ rõ các tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục. Đối với các đơn vị, địa phương để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, Công an Thành phố phối hợp Văn phòng UBND Thành phố xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý trong trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản nhà nước về PCCC&CNCH, không triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp mà UBND Thành phố đã chỉ đạo. Điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định; trường hợp xác định có dấu hiệu của tội phạm thì phải điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thủ đô đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp học, trình độ đào tạo trên cơ sở bám sát theo nội dung, phương pháp, hình thức triển khai tại Thông tư số 06/2022/TT- BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ động trong các công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH, đặc biệt liên quan lĩnh vực thông tin và truyền thông của Thành phố. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo đài, truyền thông của Thành phố và phối hợp các cơ quan báo đài, truyền thông khác thực hiện công tác tuyên truyền về PCCC&CNCH theo quy định, trong đó, chú trọng những văn bản quy phạm pháp luật và những chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố ban hành, những bài viết tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC, nâng cao ý thức, nhận thức về PCCC và vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động PCCC.

Sở Công thương, Tổng Công ty Điện lực Thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sử dụng điện (sau công tơ) tại các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, báo cáo UBND Thành phố đầu tư xây dựng, lắp đặt các trụ nước chữa cháy gắn với hệ thống cấp nước của Thành phố; ưu tiên lắp đặt ngay cho các khu vực đông dân cư, nhiều cơ sở hoặc nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mà lối vào, ngõ vào nhỏ, chật hẹp; phối hợp với UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý về trật tự đầu tư xây dựng; có biện pháp xử lý cương quyết, triệt để đối với các công trình vi phạm về trật tự đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác QLNN về PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND Thành phố. Khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC theo yêu cầu tại Kế hoạch số 131/KH-UBND, nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có “lối thoát nạn thứ 2” phải mở “lối thoát nạn thứ 2” theo yêu cầu tại Công văn số 4435/UBND-NC ngày 09/12/2021 của UBND Thành phố.

Thường xuyên rà soát, nắm tình hình, cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách, tình trạng hoạt động, việc chấp hành quy định về PCCC của các cơ sở, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH: 100% các đơn vị phải đăng tải, trích dẫn các quy định về an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 UBND Thành phố đã ban hành trên Cổng thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã (xong trước ngày 15/8/2022); phối hợp chặt chẽ với các đơn vị báo, đài làm tốt công tác truyền thông, phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật và quy định của UBND Thành phố về an toàn PCCC đối với hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời, tích cực tham gia vào hoạt động PCCC “tại chỗ” trên địa bàn, tại khu dân cư.

Định kỳ kiểm tra an toàn PCCC đảm bảo số lần, số lượt; kiểm tra đột xuất khi phát hiện trường hợp vi phạm, có nguy cơ mất an toàn PCCC hoặc theo yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ, các thành viên sinh sống, làm việc trong hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả việc tự phòng ngừa, tự quản, kịp thời phát hiện và chữa cháy có hiệu quả, đồng thời thực hiện đầy đủ quy định theo Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của UBND Thành phố; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai hiệu quả, chất lượng công tác PCCC theo phương châm “4 tại chỗ” trên địa bàn; duy trì thường xuyên, liên tục các điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư; kiện toàn, trang bị phương tiện PCCC&CNCH và tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy của khu dân cư, đảm bảo tính chủ động, đáp ứng yêu cầu kịp thời để xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

Tổ chức, xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC: Mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 01 đơn vị cấp xã, mỗi đơn vị cấp xã lựa chọn 01 khu dân cư để thực hiện thí điểm. Việc lựa chọn và xây dựng mô hình, xong trước ngày 15/8/2022, (có Phụ lục tiêu chí hướng dẫn thí điểm cụ thể kèm theo để UBND các quận, huyện, thị xã thống nhất thực hiện). Sau 06 tháng triển khai, Thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và xem xét nhân rộng.

Hà Nội thực hiện cao điểm tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
Hà Nội ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Hà Nội: Xử lý vi phạm công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy
Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên
Quang Trung
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đánh giá sức khỏe 40 học sinh ngộ độc thực phẩm khi đi dã ngoại tại Mộc Châu

Đánh giá sức khỏe 40 học sinh ngộ độc thực phẩm khi đi dã ngoại tại Mộc Châu

Trước vụ việc 40 học sinh tiểu học bị ngộ độc trong chuyến dã ngoại tại Mộc Châu, các chuyên gia y tế đã được điều động để đánh giá sức khỏe cho các em.
Hợp tác quốc tế về CNQP là một trụ cột trong đối ngoại quốc phòng

Hợp tác quốc tế về CNQP là một trụ cột trong đối ngoại quốc phòng

Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 diễn ra tại Hà Nội, có 170 đơn vị, Doanh nghiệp của 30 quốc gia tham gia. Tổng Cục Công nghiệp - Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có gian trưng bày rất ấn tượng đối với bạn bè quốc tế và người dân Việt Nam với các trang thiết bị, vũ khí phục vụ quốc phòng như súng, quả nổ, đạn cao xạ, đạn pháo hải quân…
Tăng cường phòng, chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế

Tăng cường phòng, chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.
Đường trục phía Nam Hà Nội được cam kết sẽ hoàn thành trước năm 2025

Đường trục phía Nam Hà Nội được cam kết sẽ hoàn thành trước năm 2025

Chủ đầu tư Cienco 5 đã cam kết trước năm 2025 sẽ triển khai xong dự án đường trục phía Nam.
Hà Nội sẽ có 41 tuyến đường, phố mới

Hà Nội sẽ có 41 tuyến đường, phố mới

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Cận cảnh đường tránh Quốc lộ 1A qua TP Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng

Cận cảnh đường tránh Quốc lộ 1A qua TP Thanh Hóa xuống cấp nghiêm trọng

Sau 13 năm đi vào sử dụng, tuyến đường tránh Quốc lộ 1A qua TP Thanh Hóa, đoạn từ ngã tư giao cắt với Quốc lộ 1A (thuộc phường Quảng Thịnh) đến vòng xuyến BigC (thuộc phường Đông Hải) xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều vị trí xảy ra tình trạng sụt lún, bong tróc bề mặt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Thời tiết ngày 10/12: Bắc Bộ có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 10/12: Bắc Bộ có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/12, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 9/12: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét

Thời tiết ngày 9/12: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 9/12 khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 8/12: Bắc Bộ trời rét và có mưa vài nơi

Thời tiết ngày 8/12: Bắc Bộ trời rét và có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8-9/12, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
VINIF tài trợ 62 tỷ đồng học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2022

VINIF tài trợ 62 tỷ đồng học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ năm 2022

Ngày 8/12/2022, Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup - VINIF tổ chức trao 360 suất học bổng với tổng giá trị 62 tỷ đồng cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh và tiến sĩ xuất sắc thuộc 13 khối ngành. Đây là năm thứ 4 liên tiếp VINIF trao học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và năm thứ hai trao học bổng sau tiến sĩ, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho đất nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm tổ chức liên kết thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thêm tổ chức liên kết thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge và chứng chỉ tiếng Nhật Certificate Japanese - Language Proficiency vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt tổ chức thi.
8 học sinh tiểu học ở Hà Nội nhập viện vì nghịch thuốc lá điện tử

8 học sinh tiểu học ở Hà Nội nhập viện vì nghịch thuốc lá điện tử

Do tò mò, khi nhặt được 1 điếu thuốc lá điện tử ở bên ngoài trường, các em học sinh đã nghịch hút thử và phải nhập viện do bị nôn mửa. Hiện sức khỏe các em đã ổn định.
Phiên bản di động