Phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình:

Tỷ lệ hoà giải thành cao

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn phường thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL nên thời gian qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Vĩnh Phúc được ổn định; hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đơn thư, khiếu kiện; nhân dân sống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau.(ảnh: Văn Biên  - Một Hội nghị tuyên truyền PBGDPL tại phường Vĩnh Phúc)
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL nên thời gian qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Vĩnh Phúc được ổn định.

Trình độ hiểu biết pháp luật của cán bộ và Nhân dân ngày càng được nâng cao

Theo báo cáo của UBND phường Vĩnh Phúc, năm 2021, UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua đặc biệt chú trọng các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn…

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 6/1/2021 trọng tâm công tác Tư pháp năm và triển khai đến các các ban ngành đoàn thể. Trong đó, công tác hòa giải, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý…là 3 trong số các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch số 26/KH-UBND.

UBND phường Vĩnh Phúc xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên của các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; cán bộ, chiến sỹ công an phường, thanh thiếu niên, học sinh… trong đó chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Hình thức tuyên truyền, PBGDPL được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng, địa điểm như tuyên truyền Phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua việc học pháp luật, hội nghị, hội thảo, toạ đàm, các lớp tập huấn, giao ban, họp các tổ dân phố… Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên được củng cố và cải tiến, tăng về số lượng, cách trình bày hấp dẫn như Đài phát thanh, các chuyên trang, chuyên mục trên cổng thông tin điện tử phường đều có chương trình, chuyên mục phát thanh pháp luật, thời điểm phát sóng phù hợp với sinh hoạt, cuộc sống của khu dân cư;

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được cung cấp để tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng, địa bàn, đáp ứng tính thời sự và yêu cầu phổ biến pháp luật trong giai đoạn mới như băng tiếng, băng hình, các tài liệu mang tính trực quan như pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, khẩu hiệu, tờ tin ảnh, băng rôn....

Năm 2021, UBND phường Vĩnh Phúc tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới như: Luật Thanh niên, Luật ban hành văn bản QPPL sửa đổi năm 2020, Luật cư trú, Luật phòng, chống thiên tai, Luật dân quân tự vệ, Luật phòng, chống dịch bệnh…

Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về các quy định pháp luật, liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Phổ biến các quy định về cách ly y tế, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch COVID – 19; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch COVID – 19, nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan thiết thực, trực tiếp đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp; phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận và phường. UBND phường đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân trên địa bàn phường.

Triển khai và tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”, “Tìm hiểu Pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19”, “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc khẳng định, công tác tuyên truyền, PBGDPL giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật, việc chấp hành, tuân thủ pháp luật của Nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Dũng cho biết, kết quả của công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải cơ sở trên địa bàn phường thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. “Theo đó, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đơn thư, khiếu kiện; Nhân dân sống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau, hạn chế các mâu thuẫn, xích mích giữa hàng xóm, láng giềng, gia đình, anh em; cuộc sống, kinh tế, trình độ hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường ngày càng được nâng lên”, ông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở

Năm 2021, các tổ hòa giải trên địa bàn phường Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và tiến hành hòa giải 8 vụ. Số vụ hòa giải thành là 7; tỉ lệ hòa giải thành 87,2%. Những năm qua, công tác hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường Vĩnh Phúc đã không ngừng phát triển. Các tổ hòa giải được kiện toàn bảo đảm đúng số lượng, thành phần theo quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của cơ quan Nhà nước và công dân.

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Anh Dũng, để đạt được kết quả trên, UBND phường đã hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và các vụ việc hòa giải; thường xuyên cung cấp và cập nhật các tài liệu, văn bản pháp luật mới cho các tổ hòa giải. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, UBND phường duy trì tổ chức họp giao ban với các tổ hòa giải.

Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở cũng luôn được chú trọng thực hiện thường xuyên. Mạng lưới tổ hòa giải được kiện toàn đã thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Định kỳ hàng năm, các tổ trưởng, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, các kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giao thông, bảo vệ môi trường.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở ở phường Vĩnh Phúc đã thực sự thu hút được các nguồn lực xã hội cùng tham gia, góp phần nâng cao hiệu quả của phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành cho mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng tiến bộ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, những kết quả đạt được trong công tác hòa giải cơ sở của phường Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua là rất đáng mừng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do tâm lý ngại va chạm, sợ mất lòng nên cũng ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác hòa giải.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở, UBND phường Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

“UBND phường sẽ tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên thông qua việc rà soát số lượng, chất lượng đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, xã hội, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải”, ông Nguyễn Anh Dung cho biết.

Phát huy vai trò Tổ hòa giải 5 tốt
Các tổ hoà giải phát huy vai trò "người giữ lửa"
Mọi vụ việc khi dùng tình cảm thì đều giải quyết được

Văn Biên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.