Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực gia đình

Với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới...
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình

Ngày 27/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố năm 2022, nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác xây dựng gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thành phố liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Kế hoạch đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, đối với công tác xây dựng gia đình văn hóa, cần nâng cao chất lượng bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa, tuân thủ chặt chẽ quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; đưa tiêu chí bình đẳng giới, gia đình không bạo lực vào bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm đạt mục tiêu gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phục, văn minh.

Với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nhân rộng và duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Cùng với đó, kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu đối với công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, thông qua triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các chiến dịch truyền thông, các hoạt động hưởng ứng cũng như công tác tập huấn chuyên môn, phổ biến giáo dục, chính sách, pháp luật về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình…

Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên phụ nữ
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và nạn nhân bạo lực gia đình
Phấn đấu 100% địa phương có mô hình can thiệp, phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình
Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.