Thứ tư 26/01/2022 17:53

Hà Nội: Những hiệu quả từ việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xác định việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở nên ngay từ đầu năm, các quận trên địa bàn, TP Hà Nội đều chủ động ban hành kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.
Hà Nội: Những hiệu quả từ việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Cán bộ công chức quận Hà Đông thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận "Một cửa"

Đảm bảo quyền được tiếp cận các quy định pháp luật của công dân

Luôn chú trọng thực hiện nhiều năm qua, nhờ đó, những chủ trương, chính sách của TP đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo quyền được tiếp cận các quy định pháp luật của công dân đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thi hành pháp luật trên địa bàn.

Xác định việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng phường đạt chuẩn TCPL có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện các hình thức tuyên truyền, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở nên ngay từ đầu năm, các quận trên địa bàn TP Hà Nội đều chủ động ban hành kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn TCPL. Đồng thời xây dựng các kế hoạch bám sát với các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của quận và của Thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.

UBND các phường, xã đã tập trung chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, tạo chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực ban hành văn bản tổ chức thi hành Hiến pháp, Luật, các nhiệm vụ cấp trên giao, giải quyết thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở… Qua đó giúp người dân được TCPL tốt hơn.

Hàng năm, UBND các phường, xã đều tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí TCPL, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng TCPL cho người dân tại cơ sở. Cùng vời đó, triển khai thường xuyên công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.

Hà Nội: Những hiệu quả từ việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng thực hiện chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội

Tại quận Long Biên, tác động tích cực nhất sau 4 năm triển khai công tác xây dựng phường chuẩn TCPL đó là người dân được tiếp cận các quy định pháp luật thuận lợi và hiệu quả hơn, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận, UBND các phường đã có chuyển biến về nhận thức và có sự quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác này.

Việc triển khai xây dựng và đánh giá phường đạt chuẩn TCPL của quận đã dần đi vào nền nếp, thực chất hơn, đặc biệt các tài liệu kiểm chứng cơ bản đã đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác này trên địa bàn quận vẫn còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, một trong những giải pháp được quận Long Biên ưu tiên đó là chú trọng khâu lựa chọn Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL cấp huyện theo hướng có thành viên đại diện thuộc khối Đảng để nắm bắt đầy đủ, đánh giá sát việc triển khai thực hiện dân chủ cơ sở. Các thành viên trong Hội đồng sẽ chủ trì hướng dẫn nội dung triển khai cho các phường. Trong triển khai, lãnh đạo quận cũng yêu cầu gắn những nội dung, mô hình mới mà quận đang triển khai với tiêu chí chuẩn TCPL.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém

UBND huyện Ba Vì cho biết, năm 2020 có 30/31 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Công tác đánh giá chuẩn TCPL trên địa bàn huyện đã được UBND huyện Ba Vì triển khai một cách nghiêm túc. Sau khi xây dựng kế hoạch, UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai đến toàn thể các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND cấp xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện nêu giải pháp: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài tuyên truyền các quy định pháp luật mới, các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân, còn chú trọng tuyên truyền các quy định về những điều đảng viên không được làm, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Hà Nội: Những hiệu quả từ việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Một buổi tuyên truyền pháp luật tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn TCPL, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các bộ phận liên quan, bảo đảm việc chuẩn TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL của người dân tại cơ sở

Còn tại huyện Đan Phương, UBND huyện nhận định, qua việc tự đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí chuẩn TCPL đã góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL có tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền các xã, thị trấn. Theo đó, việc rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn TCPL sẽ giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả cao hơn.

Qua việc tự đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL cũng là động lực góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa pháp luật của người dân nông thôn, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư. Đồng thời đề cao vai trò của người dân trong quản lý xã hội, góp phần giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội để nông thôn mới phát triển bền vững, toàn diện.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2021 và thời gian tới, huyện Đan Phương sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá TCPL.

Trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các công chức được phân công theo dõi đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc xây dựng và giữ vững chuẩn TCPL, bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở… để nâng cao điều kiện TCPL của người dân tại cơ sở. Tăng cường hơn nữa có chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong việc theo dõi, rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL.

Thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình để đội ngũ công chức và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân cơ sở.

Tại quận Hà Đông, về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quận đã yêu cầu Phòng Tư pháp tham mưu tổ chức triển khai các Kế hoạch: Theo dõi thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL. Kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của quận.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Yêu cầu Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu thực hiện rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Kịp thời công khai và cập nhật TTHC trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tại nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại bộ phận Một cửa quận, phường; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC; xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết TTHC với công dân. Tổ chức thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC" ban hành kèm theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu trữ bằng văn bản giấy và lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ giao tiếp, ứng xử và thái độ phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Xuân Thanh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động