Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa cần được cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch

Dự án (DA) đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất thực hiện khi còn nhiều bất cập về tính pháp lý. Đặc biệt, DA không hề có tên trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa không có tên trong danh mục các DA lưới điện vào vận hành giai đoạn 2016-2030                 Ảnh: P.L
DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa không có tên trong danh mục các DA lưới điện vào vận hành giai đoạn 2016-2030. Ảnh: P.L

Cần làm rõ tính pháp lý

DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa được Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất đầu tư xây dựng thuộc địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa với tổng chiều dài tuyến đường dây L = 91,2Km. Điểm đầu tuyến của DA có tên D2 nằm cách trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu khoảng 300m, còn điểm cuối tuyến là trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, DA sử dụng vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 3.916,876 tỷ đồng. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng DA do Liên danh Cty CP Tư vấn xây dựng điện 1 và Cty CP Tư vấn xây dựng điện 2 lập năm 2022. Tháng 6/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng có văn bản gửi tới Bộ Xây dựng xin ý kiến góp ý về việc thẩm định chủ trương đầu tư DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa.

Ngày 25/7/2022, Bộ Xây dựng chính thức có văn bản hồi âm tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn bản này do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ký đã chỉ ra một loạt bất cập của DA. Về căn cứ pháp lý của DA, Bộ Xây dựng cho rằng, cần làm rõ tính pháp lý và sự cần thiết, mục tiêu đầu tư khi DA đang cần sử dụng vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư lên tới 3.916,876 tỷ đồng. Theo Khoản 3 Điều 31 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, DA trên thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bộ Xây dựng cho rằng, DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có hướng tuyến đường dây đi qua địa phận hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Do đó UBND các tỉnh có DA đi qua, chịu trách nhiệm rà soát, thỏa thuận đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị (đô thị Tĩnh Gia, đô thị Thanh Hóa), quy hoạch xây dựng khu chức năng (khu Kinh tế Nghi Sơn, khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An), quy hoạch xây dựng vùng huyện và không làm ảnh hưởng tới các dự án đang thực hiện theo quy định.

Hướng tuyến đường dây thiết kế cần được rà soát, làm rõ việc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; tuân thủ các quy định về an ninh, quốc phòng, quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành có liên quan nơi tuyến đường dây đi qua. Đặc biệt chú trọng các trường hợp tuyến đường dây đi qua những khu vực có địa hình phức tạp, vượt nhịp lớn như các vị trí: Hồ Yên Mỹ, hồ Vực Mấu, sông Mã, .. để có giải pháp thiết kế sơ bộ các cấu kiện cột điện, lưới điện của dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi của DA.

Thuyết minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do Liên danh Cty CP Tư vấn xây dựng điện 1 và Cty CP Tư vấn xây dựng điện 2 lập chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Như vậy, báo cáo cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực như: TCVN 5574:2012 - Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; TCVN 4253:1989 - nền các công trình thủy công, tiêu chuẩn thiết kế,... Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Phần căn cứ pháp lý của DA cần được rà soát để cập nhật, bổ sung đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan.

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường chưa hoàn chỉnh

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường vẫn chưa hoàn chỉnh nên Bộ Xây dựng yêu cầu: “Cần bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường của DA, đảm bảo các quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đồng thời DA cần được hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.

Liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ xây dựng nhận định: “Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa cần được rà soát, làm rõ các nội dung về xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, đảm bảo các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành… Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo nội dung đã được quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 2 Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐCP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý DA đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan…”.

Trong văn bản ngày 25/7/2022 gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa không thuộc Danh mục các DA lưới điện vào vận hành giai đoạn 2016-2030 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016. Do vậy, DA cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào quy hoạch ngành điện theo các quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch để có cơ sở xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư của DA”.

DA đường dây 500kV Quỳnh Lưu- Thanh Hóa không thuộc Danh mục các DA lưới điện vào vận hành giai đoạn 2016-2030 trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016.
Xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan sự cố đổ cột điện đường dây 500kV

Khắc Hạnh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.