Giải đáp chính sách

Hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hỏi: Tôi được biết, Chính phủ vừa có quy định mới cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xin quý báo cho biết việc hướng dẫn thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19?

(Nguyễn Anh Thắng, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Điều 6 quy định về hướng dẫn thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Lập dự toán NSNN thanh toán hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19:

a) Cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, BV chủ quản) có trách nhiệm lập dự toán chi từ nguồn NSNN để hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi thanh toán theo quy định từ nguồn NSNN mà cơ sở y tế công lập đã sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị (không bao gồm nguồn tài trợ, viện trợ)...

b) Đơn vị dự toán cấp I tổng hợp kinh phí đã chi từ nguồn NSNN để hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi thanh toán theo quy định từ nguồn NSNN mà cơ sở y tế công lập đã sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị (không bao gồm nguồn tài trợ, viện trợ) hoặc chưa thanh toán cho nhà cung cấp, chưa thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng gửi Bộ Tài chính (đối với các cơ sở do Trung ương thành lập), cơ quan tài chính cùng cấp (đối với các cơ sở do địa phương thành lập) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN. Thời gian hoàn thành trước ngày 1/10/2022;

c) Đối với trường hợp cơ quan, đơn vị đã được giao dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19: Cơ quan có thẩm quyền giao dự toán cho đơn vị sử dụng NSNN phải ghi rõ số dự toán kinh phí hoàn trả đơn vị đã ứng trước, kinh phí chưa thanh toán cho nhà cung cấp, chưa thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng gửi cơ quan tài chính cùng cấp, kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát, thanh toán.

2. Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý cấp trên phân bổ và giao dự toán cho cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, BV chủ quản thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về NSNN. Cơ quan có thẩm quyền giao dự toán cho đơn vị sử dụng NSNN phải ghi rõ số dự toán kinh phí hoàn trả đơn vị đã ứng trước, kinh phí chưa thanh toán cho nhà cung cấp, chưa thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng. Quyết định giao dự toán kinh phí hoàn trả phải được gửi đến cơ quan tài chính cùng cấp, kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát, thanh toán.

3. Việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về NSNN. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật.

4. Việc kiểm soát thanh toán và hồ sơ kiểm soát chi kinh phí hoàn trả phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

a) Đối với kinh phí hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà cơ sở y tế công lập đã sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị...

b) Đối với kinh phí hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ và cho các đối tượng thụ hưởng...

5. Đối với hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 do các cơ sở y tế tư nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị Covid-19:

a) Lập dự toán kinh phí hoàn trả:

- Cơ sở y tế tư nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị Covid-19 có trách nhiệm tổng hợp kinh phí đã chi khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 thuộc phạm vi thanh toán từ nguồn NSNN gửi Sở Y tế.

- Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 thuộc phạm vi thanh toán từ nguồn NSNN theo quy định gửi Sở Tài chính.

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 thuộc phạm vi thanh toán từ nguồn NSNN đã được Sở Y tế thẩm định trình UBND, TP trực thuộc Trung ương xem xét, bổ sung dự toán theo quy định của pháp luật về NSNN.

b) Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán trên cơ sở dự toán, quyết định giao nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh hoặc hợp đồng hoặc biên bản nghiệm thu giữa Sở Y tế và cơ sở y tế tư nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị Covid-19.

Xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất Xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất
Nguyên tắc cho vay vốn và vay vốn... Nguyên tắc cho vay vốn và vay vốn...
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế
Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng
Cơ chế trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Cơ chế trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đ.P

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.