Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

UBND thành phố vừa Hà Nội ban hành Công văn số 513/UBND-NC, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10-01-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước
Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết trên của Chính phủ, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan Nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phân cấp trong quản lý nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ; bám sát, cập nhật các quy định mới của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương về phân cấp, phân quyền để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án Đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn của UBND thành phố.

Đối với Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục rà soát lại tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ để tham mưu UBND thành phố hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Thanh tra thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong thực hiện phân cấp, phân quyền bảo đảm đúng các quy định pháp luật.

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.