Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp

Nhằm tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp, đẩy mạnh CCHC, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)… UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác tư pháp năm 2022.
Đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp
Năm 2022 ,quận Thanh Xuân sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả công tác tư pháp

Theo đó, năm 2022 quận sẽ tập trung thực hiện đồng bộ công tác tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tư pháp trên địa bàn quận.

Đồng thời, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, đảm bảo trật tự an toàn, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, quận Thanh Xuân tiếp tục thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Thủ đô, các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Năm 2022, toàn quận tiếp tục thực hiện có chất lượng, kịp thời công tác góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan. Các phòng, ban, đơn vị chủ động, tích cực góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý.

Kiện toàn, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại quận và các phường; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, quận chú trọng nội dung tuyên truyền theo từng chuyên đề pháp luật cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, gắn với các sự kiện chính trị - xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, chú trọng công tác phối hợp giữa các đơn vị và UBND 11 phường trong công tác PBGDPL.Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác PBGDPL gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động PBGDPL; phát huy vai trò của công tác truyền thông; đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...

UBND quận yêu cầu các phòng, ban đơn vị và UBND 11 phường triển khai một số nội dung khác như: Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; công tác hộ tịch, nuôi con nuôi và chứng thực; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý;

Công tác phối hợp thi hành án; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận, Phòng Tư pháp sẽ chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc quận xây dựng chương trình công tác cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện kế hoạch trên địa bàn; đồng thời, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch để đạt kết quả đã đề ra.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.