Hà Nội triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2030.
Hà Nội triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030
Hà Nội triển khai Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030

Để thực hiện hiệu quả chương trình, UBND Thành phố cũng yêu cầu phải bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được UBND thành phố phân công, bố trí và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung chương trình; ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình; tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các đề án, dự án thực hiện chương trình. Đáng chú ý, căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 được UBND thành phố giao; các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện, đăng ký nhiệm vụ, đề án, dự án hoặc lồng ghép trong các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án theo ngành, lĩnh vực quản lý đảm bảo sự thống nhất từ trung ương đến thành phố báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Các sở, ban, ngành thành phố được UBND thành phố giao chủ trì thực hiện, chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch định kỳ hằng năm đế triến khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án đã đăng ký theo ngành, lĩnh vực quản lý; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị quản lý.

UBND cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành chủ trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo giai đoạn; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn theo quy định của pháp luật; định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.