Quận Hà Đông, Hà Nội:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai

Nhằm góp phần làm giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, quận Hà Đông đã lên kế hoạch triển khai tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai
Công an quận Hà Đông tuyên truyền nâng cao công tác phòng chống ma túy

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, quận Hà Đông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Hàng năm trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hoà nhập cộng đồng; 100% người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy được quản lý sau cai với các hình thức phù hợp;

17/17 phường xây dựng và duy trì áp dụng mô hình quản lý sau cai nghiện ma túy hiệu quả; 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; trên 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm.

Triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại 17 phường; 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng được đào tạo, tập huấn cơ bản và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ;

100% các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục phổ thông triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, quận Hà Đông cũng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thuấn, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy với nhiều hình thức nội dung phong phú, phù hợp để tăng cường các hoạt động chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy; nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, người dân, học sinh, sinh viên hiểu về tác hại của ma túy; cách nhận biết và nâng cao kỹ năng phòng, chống ma túy.

Tố chức rà soát, thống kê, phân loại, quản lý, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đinh và cộng đồng; vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện; tích cực phát hiện người nghiện ma túy trên địa bàn để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ, xét duyệt đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Hỗ trợ và tổ chức điều trị cai nghiện ma túy bằng các hình thức phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác cai nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

Triển khai các mô hình cai nghiện, quản lý sau cai; mô hình tư vấn, chuyển gửi với sự tham gia của Tòa án; các mô hình phòng ngừa ma túy tại trường học, nơi làm việc, gia đình, cộng đồng theo chỉ đạo của Thành phố. Duy trì và nhân rộng mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

Xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu người nghiện ma túy, người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy; xây dựng, triển khai đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá, báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; phát huy những hình thức cai nghiện ma túy hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy. Triển khai, duy trì các mô hình hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy và mô hình chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai của các lực lượng cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.